Zobacz wszytkie

LEGIMI SA: Przydział obligacji serii M (ESPI)

11.05.2018 22:28

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr12/2018

Data sporządzenia: 2018-05-11
Skrócona nazwa emitenta
LEGIMI SA
Temat
Przydział obligacji serii M
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą Legimi S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Emitent lub Spółka ) informuje, iż w dniu 11 maja 2018 r. Emitent dokonał przydziału 449 (słownie: czterystu czterdziestu dziewięciu) sztuk obligacji niezabezpieczonych, oprocentowanych, na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda i o łącznej wartości nominalnej 449.000,00 (słownie: czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy) złotych (dalej: Obligacje ), których subskrypcja została przeprowadzona w oparciu o uchwałę nr 1/11/04/2018 Zarządu Spółki z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie emisji obligacji serii M Spółki. Cena emisyjna Obligacji wynosiła 1.000,00 zł. Spółka wykupi Obligacje w terminie 12 miesięcy od dnia ich przydziału.Emisja Obligacji serii M została przeprowadzona w drodze oferty prywatnej w trybie art. 33 pkt 2 Ustawy o obligacjach. Emitent nie planuje wprowadzenia Obligacji do obrotu zorganizowanego.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

LEGIMI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LEGIMI SAUsługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-689Poznań
(kod pocztowy)(miejscowość)
Obornicka330
(ulica)(numer)
+48022 307 65 40+48 22 250 11 90
(telefon)(fax)
legimi@legimi.comwww.legimi.pl
(e-mail)(www)
7781460897301031192
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-05-11Mikołaj Małaczyński Prezes Zarządu
2018-05-11Mateusz Frukacz Członek Zarządu
podstrony