Zobacz wszytkie

IZOLACJA: Formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową (ESPI)

16.05.2018 07:31

Nazwa arkusza: BILANS


BILANS

w tys.stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017AKTYWAAktywa trwałe4 888

4 7564 489Wartości niematerialne i prawne, w tym:16wartość firmyRzeczowe aktywa trwałe4 736

4 6034 378Należności długoterminoweOd jednostek powiązanychOd pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitaleOd pozostałych jednostekInwestycje długoterminoweNieruchomościWartości niematerialne i prawneDługoterminowe aktywa finansowew jednostkach powiązanych, w tym:udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własnościw pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własnościudziały lub akcje w innych jednostkachw pozostałych jednostkachInne inwestycje długoterminoweDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe152

152105Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego152

152105Inne rozliczenia międzyokresoweAktywa obrotowe11 558

12 55411 730Zapasy6 903

6 6666 065Należności krótkoterminowe4 324

5 0915 364Od jednostek powiązanychOd pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitaleOd pozostałych jednostek4 324

5 0945 364Inwestycje krótkoterminowe81

74848Krótkoterminowe aktywa finansowe81

74848w jednostkach powiązanychw pozostałych jednostkachśrodki pieniężne i inne aktywa pieniężne81

74848Inne inwestycje krótkoterminoweKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe250

49253Należne wpłaty na kapitał zakładowyAkcje (udziały) własneA k t y w a r a z e m16 446

17 31016 219PASYWAKapitał własny10 052

10 4449 111Kapitał zakładowy798

798798Kapitał zapasowy8 145

8 1457 696Kapitał z aktualizacji wyceny300

300300Pozostałe kapitały rezerwoweZysk (strata) z lat ubiegłych1 202448Zysk (strata) netto-392

1 202-132Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania6 394

6 8667 109Rezerwy na zobowiązania764

764381Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego20

2012Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne648

648356długoterminowa514

475267krótkoterminowa134

17389Pozostałe rezerwy96

9613długoterminowekrótkoterminowe96

9613Zobowiązania długoterminowe3 212

2 5353 758Wobec jednostek powiązanychWobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitaleWobec pozostałych jednostek3 212

2 5353 758Zobowiązania krótkoterminowe2 253

3 4022 970Wobec jednostek powiązanychWobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitaleWobec pozostałych jednostek2 165

3 3972 897Fundusze specjalne88

573Rozliczenia międzyokresowe165

165

Ujemna wartość firmyInne rozliczenia międzyokresowe165

165

długoterminowekrótkoterminowe165

165

P a s y w a r a z e m16 446

17 31016 219

Wartość księgowa10 052

10 4449 110Liczba akcji (w szt.)3 800 000

3 800 0003 800 000Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)2,65

2,752,40Rozwodniona liczba akcji (w szt.)3 800 000

3 800 0003 800 000Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)2,65

2,752,40Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
Nazwa arkusza: POZYCJE POZABILANSOWE


POZYCJE POZABILANSOWE

w tys.stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /Należności warunkoweOd jednostek powiązanych (z tytułu)otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)udzielonych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)otrzymanych gwarancji i poręczeńNa rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU


Skorygowany raportem bieżącym nrz dnia

o treści:

PlikOpis


Nazwa arkusza: SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDUSPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

PlikOpis


Nazwa arkusza: RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH


RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys.1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 kwartały narastająco / okres od doPrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej(metoda bezpośrednia)WpływySprzedażInne wpływy z działalności operacyjnejWydatkiDostawy i usługiWynagrodzenia nettoUbezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczeniaPodatki i opłaty o charakterze publicznoprawnymInne wydatki operacyjnePrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia(metoda pośrednia)Zysk (strata) netto-392

-132

Korekty razem-566

-950

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własnościAmortyzacja100

94

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowychOdsetki i udziały w zyskach (dywidendy)31

36

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnejZmiana stanu rezerwZmiana stanu zapasów-237

-296

Zmiana stanu należności767

-635

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-1 026

35

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-201

-184

Inne korektyPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia-958

-1 082

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnejWpływyZbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałychZbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawneZ aktywów finansowych, w tym:w jednostkach powiązanychzbycie aktywów finansowychdywidendy i udziały w zyskachspłata udzielonych pożyczek długoterminowychodsetkiinne wpływy z aktywów finansowychw pozostałych jednostkachzbycie aktywów finansowychdywidendy i udziały w zyskachspłata udzielonych pożyczek długoterminowychodsetkiinne wpływy z aktywów finansowychInne wpływy inwestycyjneWydatki231

90

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych231

90

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawneNa aktywa finansowe, w tym:w jednostkach powiązanychnabycie aktywów finansowychudzielone pożyczki długoterminowew pozostałych jednostkachnabycie aktywów finansowychudzielone pożyczki długoterminoweInne wydatki inwestycyjnePrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-231

-90

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowejWpływy584

1 194

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitałuKredyty i pożyczki584

1 194

Emisja dłużnych papierów wartościowychInne wpływy finansoweWydatki62

74

Nabycie akcji (udziałów) własnychDywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieliInne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zyskuSpłaty kredytów i pożyczekWykup dłużnych papierów wartościowychZ tytułu innych zobowiązań finansowychPłatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego31

38

Odsetki31

36

Inne wydatki finansowePrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)522

1 120

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)-667

-52

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-667

-52

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowychŚrodki pieniężne na początek okresu748

100

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:81

48

o ograniczonej możliwości dysponowania88

74

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
Nazwa arkusza: POZOSTAŁE INFORMACJEPOZOSTAŁE INFORMACJE(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)PlikOpisPozostałe informacje do raportu za I kwartał 2018.pdfPozostałe informacje


Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis2018-05-15Piotr WidawskiPrezes zarządu

2018-05-15Mirosław GołembiewskiCzłonek zarządupodstrony