Zobacz wszytkie

RADPOL S.A.: Formularz raportu kwartalnego (ESPI)

16.05.2018 22:18

Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny Q 1/2018
(kwartał) (rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2018 obejmujący okresod 2018-01-01 do 2018-03-31
zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2018-05-16
RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
RADPOL S.A.Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
77-300Człuchów
(kod pocztowy)(miejscowość)
Batorego14
(ulica)(numer)
059 83 42 271059 83 42 551
(telefon)(fax)
radpol.com.pl
(e-mail)(www)
8430000202770807479
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów29 12827 4556 9716 401
Zysk/(strata) z działalności operacyjnej(455)(1 523)(109)(355)
Zysk/(strata) brutto(1 090)(1 899)(261)(443)
Zysk/(strata) netto(908)(2 250)(217)(525)
Liczba akcji 37 975 39525 434 54237 975 39525 434 542
Zysk/(strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)(0,02)(0,09)(0,01)(0,02)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(4 177)(4 156)(1 000)(969)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(307)(101)(73)(24)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(712)4 305(170)1 004
Przepływy pieniężne netto, razem(5 196)48(1 244)11
Stan na dzieńStan na dzieńStan na dzieńStan na dzień
31 marca 201831 grudnia 201731 marca 201831 grudnia 2017
Aktywa trwałe102 076102 53324 25524 583
Aktywa obrotowe75 80171 55918 01117 157
Aktywa razem 177 877174 09242 26641 740
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania88 22583 56720 96420 036
Zobowiązania długoterminowe i rezerwy34 11634 3148 1068 227
Zobowiązania krótkoterminowe 54 10949 25312 85711 809
Kapitał własny 89 65290 52521 30321 704
Kapitał zakładowy 1 1481 148273275
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:


PlikOpis

Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Raport kwartalny Radpol S.A. IQ2018.pdfRaport kwartalny za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2018 roku

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-05-16Michał JarczyńskiPrezes Zarządu
2018-05-16Anna KułachWiceprezes Zarządu
podstrony