Zobacz wszytkie

CENTRUM FINANSOWE S.A.: Zawarcie umowy o kredyt rewolwingowy (ESPI)

16.05.2018 22:25

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr12/2018

Data sporządzenia: 2018-05-16
Skrócona nazwa emitenta
CENTRUM FINANSOWE BANKU BPS S.A.
Temat
Zawarcie umowy o kredyt rewolwingowy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd Centrum Finansowego Banku BPS S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 16 maja 2018 roku zawarta została z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank) umowa o kredyt rewolwingowy do kwoty 2,4 mln zł (Kredyt) na finansowanie bieżącej działalności Spółki. Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy od dnia jej zawarcia z możliwością odnowienia na kolejne okresy.

Oprocentowanie Kredytu zostało ustalone na podstawie stawki bazowej WIBOR 3M powiększonej o marżę Banku ustaloną na warunkach rynkowych.

Zabezpieczenie Kredytu stanowią w szczególności cesje praw z nabytych przez Spółkę siedmiu pakietów wierzytelności oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty odpowiadającej 150% wartości udzielonego kredytu.

Postanowienia Umowy, w tym dotyczące możliwości jej rozwiązania lub odstąpienia oraz obowiązywania kowenantów odnoszących się do konieczności spełniania przez Spółkę w okresie obowiązywania Umowy określonych wskaźników finansowych, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

CENTRUM FINANSOWE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CENTRUM FINANSOWE S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-844Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Grzybowska87
(ulica)(numer)
(22) 53 95 573(22) 53 95 570
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
5272579235141482716
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘPODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘDataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis2018-05-16Piotr SzynalskiPrezes Zarządu

2018-05-16Beata BorowieckaWiceprezes Zarządupodstrony