Zobacz wszytkie

ORBIS: Korekta raportu bieżącego ESPI nr 20/2018 w sprawie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy - sprostowanie oczywistych omyłek pisarskich (ESPI)

16.05.2018 22:39

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr20/2018

Data sporządzenia: 2018-05-16
Skrócona nazwa emitenta
ORBIS
Temat
Korekta raportu bieżącego ESPI nr 20/2018 w sprawie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy - sprostowanie oczywistych omyłek pisarskich
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Spółki Orbis S.A. informuje o sprostowaniu oczywistych omyłek pisarskich w raporcie bieżącym nr 20/2018:- w treści raportu omyłkowo podano datę zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orbis S.A. jako 12 czerwca 2019 roku, podczas gdy prawidłowa treść to: 12 czerwca 2018 roku;- w załączniku do raportu omyłkowo podano datę Ogłoszenia o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Orbis S.A. jako 15 maja 2018 roku, podczas, gdy prawidłowa treść to: 16 maja 2018 roku;Pozostała treść raportu bieżącego oraz załączonego ogłoszenia pozostają bez zmian.Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 w związku z § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

__________________________________________________________________________________

"Orbis" S.A. ul. Bracka 16, 00-028 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, KRS Rejestr Przedsiębiorców 0000022622, wysokość kapitału zakładowego: 92.154.016 zł (wpłacony w całości), NIP 526-025-04-69.


Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

ORBIS SA
(pełna nazwa emitenta)
ORBISUsługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-028Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Bracka16
(ulica)(numer)
022 8260271022 8273301
(telefon)(fax)
orbissa@orbis.plorbis.pl
(e-mail)(www)
526 025 04 69006239529
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-05-16Ireneusz WęgłowskiWiceprezes Zarządu
podstrony