Zobacz wszytkie

SERINUS ENERGY PLC.: Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Serinus Energy plc (ESPI)

18.05.2018 13:49

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr39/2018

Data sporządzenia: 2018-05-18
Skrócona nazwa emitenta
SERINUS ENERGY PLC.
Temat
Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Serinus Energy plc
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
Kierownictwo SERINUS ENERGY plc informuje o otrzymaniu w dniu 18 maja 2018 roku od Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych datowanego na ten sam dzień zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej Ustawa ) o następującej treści:Niniejszym Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając w imieniu zarządzanego funduszu inwestycyjnego - QUERCUS Parasolowy SFIO (dalej Fundusz ) zawiadamia o zmniejszeniu przez Fundusz samodzielnie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Serinus Energy plc (dalej Spółka ) oraz zejściu poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w tej Spółce.Zejście przez Fundusz poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpiło w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, o którym Spółka poinformowała w dniu 18 maja 2018 r.Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 2 Ustawy przed zmianą udziału Fundusz posiadał 7 560 910 akcji Spółki, co stanowiło 5,02% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dawały 7 560 910 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 5,02% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 3 Ustawy na dzień 18 maja 2018 r. Fundusz posiada 9 620 910 akcji Spółki, co stanowiło 4,43% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dawały 9 620 910 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 4,43% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.Nie występują podmioty zależne od Funduszu posiadające akcje Spółki, jak również nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c.Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 7 Ustawy liczba głosów, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy, do których nabycia byłby uprawniony lub zobowiązany Fundusz, jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne wynosi 0.Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 8 Ustawy liczba głosów, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy wynosi 0.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Current Report No. 39/2018Date: 2018-05-18Issuer’s

trading name: SERINUS ENERGY plc

Title: Notification of decrease of the share in the total vote in

Serinus Energy plc

Legal basis: Article 70.1 of the Act on Offering – acquisition or

disposal of a significant block of sharesContent:The Management of SERINUS ENERGY plc (“Company”),

informs that on May 18, 2018 it received from Quercus Towarzystwo

Funduszy Inwestycyjnych S.A. notification dated May 18, 2018 filed under

Article 69 of the Act of 29 July 2005 on Public Offering, Conditions

Governing the Introduction of Financial Instruments to Organized Trading

and Public Companies (hereinafter the “Act”). The text of the

notification (translated from Polish):

“Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., acting on behalf of

investment fund under management - QUERCUS Parasolowy SFIO (“hereinafter

the “Fund”) hereby issues a notification to the effect that the Fund has

solely decreased its share in the total vote in the company Serinus

Energy plc (“hereinafter the “Company”) and lessened below the threshold

of 5% of the total vote in the Company.

The Fund has lessened below the threshold of 5% of the total vote in the

Company in connection with the increase of the share capital of the

Company, which was disclosed by the Company on 18 May 2018.

According to Article 69(4)(2) of the Act, the Fund held, before the

change of the share, 7,560,910 shares of the Company representing 5.02%

of the share capital of the Company. The shares held conferred 7,560,910

votes at the General Meeting of the Company, representing 5.02% of the

total vote at the General Meeting.

According to Article 69(4)(3) of the Act, the Fund holds, as at 18 May

2018, 9,620,910 shares of the Company representing 4.43% of the share

capital of the Company. The shares held confer 9,620,910 votes at the

General Meeting of the Company, representing 4.43% of the total vote at

the General Meeting.

There are no subsidiaries of the Fund which would hold shares in the

Company, and neither are there any persons referred to in Article

87(1)(3)(c).

According to Article 69(4)(7) of the Act, the number of votes calculated

as per Article 69b(2) of the Act, which the Fund would be eligible or

obliged to acquire as holders of financial instruments referred to in

Article 69b(1)(1) of the Act and financial instruments referred to in

Article 69b(1)(2) of the Act, which are not exercised exclusively

through cash settlement, is equal to 0.

According to Article 69(4)(8) of the Act, the number of votes calculated

as per Article 69b(3), to which financial instruments referred to in

Article 69b(1)(2) of the Act relate directly or indirectly, is equal to

0.”
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

SERINUS ENERGY PLC.
(pełna nazwa emitenta)
SERINUS ENERGY PLC.Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
JE1 8SBSt Helier, Jersey
(kod pocztowy)(miejscowość)
The Le Gallais Building, 54 Bath Street
(ulica)(numer)
+1 (403) 264-8877+1 (403) 264-8861
(telefon)(fax)
info@serinusenergy.comwww.serinusenergy.com
(e-mail)(www)
- -
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-05-18Jeffrey AuldPrezes i Dyrektor Generalny (CEO)Jeffrey Auld
podstrony