Zobacz wszytkie

SERINUS ENERGY PLC.: Przekroczenie progu 5% głosów w SERINUS ENERGY plc (ESPI)

22.05.2018 08:01

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr41/2018
Data sporządzenia:2018-05-22
Skrócona nazwa emitenta
SERINUS ENERGY PLC.
Temat
Przekroczenie progu 5% głosów w SERINUS ENERGY plc
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
W związku z wymogiem Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej [...] Kierownictwo SERINUS ENERGY plc ( Spółka , Emitent ) informuje, iż do Spółki wpłynęły dwa zawiadomienia przygotowane zgodnie z regulacjami AIM w Wielkiej Brytanii o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Oba zawiadomienia są datowane na 21 maja 2018 r. Wskazana na nich data zdarzenia powodującego zmianę udziału w ogólnej liczbie głosów to 18 maja 2018 r.Zgodnie z treścią pierwszego z zawiadomień Canaccord Genuity Group Inc., z siedzibą w Vancouver, w Kanadzie, posiada obecnie 16.666.666 akcji Emitenta uprawniających do wykonywania 7,6692% ogólnej liczby głosów. Przed zmianą stanu posiadania Canaccord Genuity Group Inc. nie posiadała akcji Emitenta. Kompletny łańcuch kontrolowanych podmiotów, za pośrednictwem których prawo głosu i/ lub instrumenty finansowe są faktycznie posiadane: Canaccord Genuity Group Inc., Canaccord Genuity Wealth Group Holdings Limited, Canaccord Genuity Wealth Group Holdings (Jersey) Limited, Hargreave Hale Ltd.Zgodnie z treścią drugiego z zawiadomień James Caird Investments Ltd. z siedzibą na Grand Cayman, Kajmany, posiada obecnie 12.562.839 akcji Emitenta uprawniających do wykonywania 5,78% ogólnej liczby głosów.W załączeniu Emitent przekazuje treść oryginalnych zawiadomień.
Załączniki
PlikOpis
TR-1 notification - CANACCORD GENUITY GROUP INC.pdf
TR-1 notification - James Caird Investments Ltd.pdf

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Current Report No. 41/2018Date: 2018-05-22Issuer’s

trading name: SERINUS ENERGY plc

Title: Notification of exceeded the threshold of 5% of the total vote

in the SERINUS ENERGY plc

Legal basis: Article 70(1) of the Act on Offering – acquisition or

disposal of a significant block of shares

Content:According to Article 70 (1) of the Act on Public

Offering […] the Management of SERINUS ENERGY plc (“Company”, “Issuer”)

informs that it received two notifications prepared under AIM

regulations informing about exceeding of the threshold of 5% in the

total vote in the Company. Both notifications are dated 21 May 2018. The

date of the event changing the total vote referred to on both

notifications is 18 May 2018.

According to the first notification the Canaccord Genuity Group Inc.

having its headquarters in Vancouver in Canada currently holds

16,666,666 shares of the Issuer, representing 7.6692% of the total vote.

The Canaccord Genuity Group Inc. held no Issuer’s shares before the

change of the holding. Full chain of controlled undertakings through

which this voting rights and/or the financial instruments are

effectively held: Canaccord Genuity Group Inc., Canaccord Genuity Wealth

Group Holdings Limited, Canaccord Genuity Wealth Group Holdings (Jersey)

Limited, Hargreave Hale Ltd.

As per information arising from the second notification the James Caird

Investments Ltd. having its headquarters in Grand Cayman, Cayman Islands

currently holds 12,562,839 shares of the Issuer, representing 5.78% of

the total vote.

The Issuer provides the attached text of the original notifications.
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

SERINUS ENERGY PLC.
(pełna nazwa emitenta)
SERINUS ENERGY PLC.Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
JE1 8SBSt Helier, Jersey
(kod pocztowy)(miejscowość)
The Le Gallais Building, 54 Bath Street
(ulica)(numer)
+1 (403) 264-8877+1 (403) 264-8861
(telefon)(fax)
info@serinusenergy.comwww.serinusenergy.com
(e-mail)(www)
- -
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-05-22Jeffrey AuldPrezes i Dyrektor Generalny (CEO)Jeffrey Auld
podstrony