Zobacz wszytkie

SERINUS ENERGY PLC.: Zawiadomienie o nabyciu akcji oraz zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Serinus Energy plc (ESPI)

23.05.2018 20:58

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr42/2018
Data sporządzenia:2018-05-23
Skrócona nazwa emitenta
SERINUS ENERGY PLC.
Temat
Zawiadomienie o nabyciu akcji oraz zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Serinus Energy plc
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
Kierownictwo SERINUS ENERGY plc ("Spółka") informuje o otrzymaniu w dniu 23 maja 2018 roku od Kulczyk Investments S.A., datowanego na 22 maja 2018 roku, zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ( Ustawa ). Treść tego zawiadomienia znajduje się w dalszej części niniejszego raportu bieżącego.Jednocześnie Spółka informuje, iż do Spółki wpłynęło zawiadomienie dotyczące aktualnego udziału Kulczyk Investments S.A. w Spółce, datowane na 23 maja 2018 r., przygotowane zgodnie z regulacjami AIM w Wielkiej Brytanii. W załączeniu do raportu bieżącego Spółka przekazuje oryginalną treść tego zawiadomienia.TREŚĆ ZAWIADOMIENIA OTRZYMANEGO NA POSTAWIE ART. 69 USTAWYDziałając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ( Ustawa ), Kulczyk Investments S.A. niniejszym informuje o nabyciu akcji Serinus Energy plc ( Spółka ) oraz o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz przydziałem nowowyemitowanych akcji, w dniu 18 maja 2018 roku Kulczyk Investments S.A. objęła 5.653.272 (słownie: pięć milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt dwie) akcje Spółki, dające prawo do 5.653.272 (słownie: pięciu milionów sześciuset pięćdziesięciu trzech tysięcy dwustu siedemdziesięciu dwóch) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Jednocześnie - w związku z przeprowadzoną przez Spółkę emisją nowych akcji - udział Kulczyk Investments S.A. w ogólnej liczbie głosów spadł poniżej 50% (słownie: pięćdziesięciu procent).Przed objęciem akcji, o którym mowa powyżej, Kulczyk Investments S.A. posiadała 78.602.655 (słownie: siedemdziesiąt osiem milionów sześćset dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) akcji Spółki, stanowiących 52,17% (słownie: pięćdziesiąt dwa i siedemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 78.602.655 (słownie: siedemdziesięciu ośmiu milionów sześciuset dwóch tysięcy sześciuset pięćdziesięciu pięciu) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 52,17% (słownie: pięćdziesiąt dwa i siedemnaście setnych procenta) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.W wyniku przeprowadzonej emisji akcji i podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa powyżej, Kulczyk Investments S.A. posiada 84.255.927 (słownie: osiemdziesiąt cztery miliony dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem) akcji Spółki, stanowiących 38,77% (słownie: trzydzieści osiem i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 84.255.927 (słownie: osiemdziesięciu czterech milionów dwustu pięćdziesięciu pięciu tysięcy dziewięciuset dwudziestu siedmiu) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 38,77% (słownie: trzydzieści osiem i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 5 Ustawy Kulczyk Investments S.A. informuje, że nie istnieją podmioty zależne od Kulczyk Investments S.A., które posiadałyby akcje Spółki.Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 6 Ustawy Kulczyk Investments S.A. informuje, że nie istnieją osoby trzecie, z którymi Kulczyk Investments S.A. miałaby zawarte umowy, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu ze stanowiących własność Kulczyk Investments S.A. akcji Spółki.Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 7 Ustawy Kulczyk Investments S.A. informuje, że liczba głosów, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy, do których nabycia jest uprawniona lub zobowiązana Kulczyk Investments S.A., jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne wynosi 0 (słownie: zero).Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 8 Ustawy Kulczyk Investments S.A. informuje, że liczba głosów, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy wynosi 0 (słownie: zero).

Załączniki
PlikOpis
TR-1 notification - Kulczyk Investments.pdf

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Current Report No. 42/2018Date: 2018-05-23Issuer’s

trading name: SERINUS ENERGY plc

Title: Notification of acquiring shares and change of the share in

the total vote in Serinus Energy plc

Legal basis: Article 70.1 of the Act on Offering – acquisition or

disposal of a significant block of shares

Content:The Management of SERINUS ENERGY plc (“Company”),

informs that on May 23, 2018 it received from Kulczyk Investments S.A.

notification dated May 22, 2018 and filed under Article 69 of the Act of

29 July 2005 on Public Offering, Conditions Governing the Introduction

of Financial Instruments to Organized Trading and Public Companies (“Act”).

The text of the notification is provided below.

Additionally the Company informs that it received the notification dated

23 May 2018 and prepared under AIM regulations informing about current

share of the Kulczyk Investments S.A. in the Company. The Company

provides the attached text of the original notification.

Text of the notification under Article 69 of the Act

“As required under Art. 69(2)(2) of the act of 29 July 2005 on Public

Offering, the Conditions Governing the Introduction of Financial

Instruments to Organised Trading, and on Public Companies (consolidated

text Journal of Laws of 2018 No. 512) (the “Act”), Kulczyk Investments

S.A. hereby informs about its acquisition of shares in Serinus Energy

plc (the „Company”) and change of its up-to-date share in the total

number of votes on the Company’s shareholders meeting.

In connection with the increase of the Company’s share capital and

allotment of newly issued shares, on 18 May 2018 Kulczyk Investments

S.A. subscribed for 5,653,272 (say: five million six hundred fifty-three

thousand two hundred seventy-two) shares in the Company, authorising to

exercise 5,653,272 (say: five million six hundred fifty-three thousand

two hundred seventy-two) votes on the Company’s shareholders meeting.

Further – in connection with the issuance of new shares by the Company –

the share of Kulczyk Investments S.A. in the total number of votes

decreased below 50% (say: fifty percent).

Prior to its subscribing for the shares referred to above, Kulczyk

Investments S.A. held 78,602,655 (say: seventy-eight million six hundred

two thousand six hundred fifty-five) shares in the Company, constituting

52.17% (say: fifty-two and seventeen hundredth percent) of the Company’s

share capital, authorising to exercise 78,602,655 (say: seventy-eight

million six hundred two thousand six hundred fifty-five) votes on the

Company’s shareholders meeting, constituting 52.17% (say: fifty-two and

seventeen hundredth percent) of the total number of votes on the

Company’s shareholders meeting.

As a result of the issuance of shares and increase of the Company’s

share capital referred to above, Kulczyk Investments S.A. now holds

84,255,927 (say: eighty-four million two hundred fifty-five thousand

nine hundred twenty-seven) shares in the Company, constituting 38.77%

(say: thirty-eight and seventy-seven hundredth percent) of the Company’s

share capital, authorising to exercise 84,255,927 (say: eighty-four

million two hundred fifty-five thousand nine hundred twenty-seven) votes

on the Company’s shareholders meeting, constituting 38.77% (say:

thirty-eight and seventy-seven hundredth percent) of the total number of

votes on the Company’s shareholders meeting.

As required under Art. 69 (4)(5) of the Act, Kulczyk Investments S.A.

informs that no subsidiary of Kulczyk Investments S.A. holds shares in

the Company.

As required under Art. 69 (4)(6) of the Act, Kulczyk Investments S.A.

informs that no person referred to in Art. 87 (1)(3)(c) of the Act

exists.

As required under Art. 69 (4)(7) of the Act, Kulczyk Investments S.A.

informs that the number of votes calculated in line with Art. 69b (2) of

the Act, to the acquisition of which Kulczyk Investments S.A. would be

entitled or obliged as a holder of financial instruments referred to in

Art. 69b (1)(2) of the Act, which are executed solely by way of

pecuniary settlement is 0 (say: zero).

As required under Art. 69 (4)(8) of the Act, Kulczyk Investments S.A.

informs that the number of votes calculated in line with Art. 69b (3) of

the Act, to which the financial instruments referred to in Art. 69b

(1)(2) of the Act would be connected is 0 (say: zero).”
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

SERINUS ENERGY PLC.
(pełna nazwa emitenta)
SERINUS ENERGY PLC.Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
JE1 8SBSt Helier, Jersey
(kod pocztowy)(miejscowość)
The Le Gallais Building, 54 Bath Street
(ulica)(numer)
+1 (403) 264-8877+1 (403) 264-8861
(telefon)(fax)
info@serinusenergy.comwww.serinusenergy.com
(e-mail)(www)
- -
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-05-23Jeffrey AuldPrezes i Dyrektor GeneralnyJeffrey Auld
podstrony