Zobacz wszytkie

BUDIMEX: Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie, rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania obiektów kompleksu Młyna Rothera wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy oferta Budimex SA oceniona najwyżej (ESPI)

28.05.2018 16:48

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr32/2018

Data sporządzenia: 2018-05-28
Skrócona nazwa emitenta
BUDIMEX
Temat
Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie, rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania obiektów kompleksu Młyna Rothera wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy oferta Budimex SA oceniona najwyżej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że 28 maja 2018 roku Miasto Bydgoszcz poinformowało Spółkę o tym, że jej oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym na Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie, rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania obiektów kompleksu Młyna Rothera wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy oraz że wzywa Budimex S.A. do złożenia w terminie 10 dni aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w Jednolitym Dokumencie Zamówienia. Powyższe nie oznacza wyboru oferty Budimeksu S.A. jako najkorzystniejszej, gdyż postępowanie dotyczące oceny ofert nie zostało ostatecznie zakończone. Wartość oferty to 74.899.558,83 zł netto.

Łączna wartość zleceń z tym samym Zamawiającym w okresie ostatnich 12 miesięcy wyniosła 149.217.958,06 złotych netto. Zleceniem o najwyższej wartości jest wyżej wymieniona oferta.Warunki umowy o najwyższej wartości:

Wartość oferty: 74.899.558,83 zł netto

Termin rozpoczęcia robót: w terminie obustronnie ustalonym- po przekazaniu placu budowy

Termin zakończenia robót: 29.12.2020 r.

Okres gwarancji: 29.12.2027 r.

Zaliczka: brak

Warunki płatności: 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% ceny całkowitej brutto

Gwarancja z tytułu gwarancji i rękojmi: 30% gwarancji dobrego wykonania

Kary umowne płacone przez Wykonawcę nie odbiegają od standardów rynkowych.

Kary umowne płacone przez Zamawiającego nie odbiegają od standardów rynkowych.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.Łączna wartość umów podpisanych pomiędzy Budimeksem i jego spółkami zależnymi a Miastem Bydgoszcz wraz z wartością oferty przekracza próg 127.386 tys. zł netto.
Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

Budimex SA
(pełna nazwa emitenta)
BUDIMEXBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-040Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Stawki40
(ulica)(numer)
022 6236000022 6236001
(telefon)(fax)
info@budimex.com.plbudimex.com.pl
(e-mail)(www)
5261003187010732630
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘPODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘDataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis2018-05-28

Dariusz Blocher

Prezes Zarządupodstrony