Zobacz wszytkie

CIECH: SA-QSr1 (ESPI)

29.05.2018 17:57

Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2018
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2018 obejmujący okresod 2018-01-01 do 2018-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMiędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2018-05-29
CIECH S.A.
(pełna nazwa emitenta)
CIECHChemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-684Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wspólna62
(ulica)(numer)
022 639 11 00022 639 11 09
(telefon)(fax)
gpw@ciechgroup.comwww.ciechgroup.com
(e-mail)(www)
118-00-19-377011179878
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
Dane skonsolidowane
Przychody netto ze sprzedaży 885 670 898 378 211 964 209 456
Zysk/(strata) na działalności operacyjnej 102 083 126 832 24 431 29 571
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem 95 789 95 697 22 925 22 312
Zysk/(strata) netto za rok obrotowy 74 050 78 089 17 722 18 206
Zysk/(strata) netto właścicieli jednostki dominującej 73 897 78 003 17 685 18 186
Zysk/(strata) netto udziałów niekontrolujących 153 86 37 20
Inne całkowite dochody netto 3 126 19 541 748 4 556
Całkowite dochody ogółem 77 176 97 630 18 470 22 762
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (3 873) (21 027) (927) (4 902)
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (118 481) (102 099) (28 356) (23 804)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (1 570) (2 221) (376) (518)
Przepływy pieniężne netto razem (123 924) (125 347) (29 659) (29 224)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,40 1,48 0,34 0,35
Aktywa razem 4 665 833 4 643 511 1 108 669 1 113 311
Zobowiązania długoterminowe 1 376 506 1 369 282 327 078 328 294
Zobowiązania krótkoterminowe 1 031 694 1 089 584 245 145 261 235
Kapitał własny razem 2 257 633 2 184 645 536 446 523 782
Kapitał własny właścicieli jednostki dominującej 2 260 334 2 187 596 537 088 524 490
Udziały niekontrolujące (2 701) (2 951) (642) (708)
Kapitał akcyjny 287 614 287 614 68 341 68 957
Dane jednostkowe
Przychody netto ze sprzedaży 595 246 600 701 142 458 140 053
Zysk / (Strata) na działalności operacyjnej 37 054 61 294 8 868 14 291
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem 30 218 105 194 7 232 24 526
Zysk / (strata) netto za okres 24 248 85 800 5 803 20 004
Inne całkowite dochody netto (1 298) 9 655 (311) 2 251
Całkowite dochody ogółem 22 950 95 455 5 492 22 255
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (82 637) 52 548 (19 777) 12 252
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (31 545) (116 526) (7 550) (27 168)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 18 439 (41 177) 4 413 (9 600)
Przepływy pieniężne netto razem (95 743) (105 155) (22 914) (24 516)
Aktywa razem 3 694 406 3 652 664 877 844 875 749
Zobowiązania długoterminowe 1 175 892 1 172 446 279 409 281 101
Zobowiązania krótkoterminowe 963 719 931 190 228 993 223 259
Kapitał własny razem 1 554 795 1 549 028 369 442 371 389
Kapitał akcyjny 287 614 287 614 68 341 68 957
Dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej

(punkty XIV - XX) oraz dane ze sprawozdania z sytuacji finansowej

(punkty XXXI - XXXV) prezentowane są na dzień 31.03.2018 roku oraz na

dzień 31.12.2017 roku. Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej

zostały przeliczone po średnim kursie EUR ogłoszonym na dzień bilansowy

przez NBP, kt
podstrony