Zobacz wszytkie

BUDIMEX: Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie- podpisanie umowy (ESPI)

30.05.2018 14:17

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCYKOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr33/2018

Data sporządzenia:Skrócona nazwa emitentaBUDIMEX

Temat

Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie- podpisanie umowyPodstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Treść raportu:Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że 30 maja 2018 roku zawarł umowę z Muzeum Historii Polski na Budowę Muzeum Historii Polski w Warszawie. O wyborze oferty Budimeksu jako najkorzystniejszej Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 27/2018 z dnia 15 maja 2018 roku.Wartość umowy: 459.739.837,40 zł netto

Termin rozpoczęcia robót: po przekazaniu placu budowy

Termin zakończenia robót: 990 dni licząc od dnia następnego po podpisaniu umowy

Okres gwarancji: 60 miesięcyW odniesieniu do następujących części obiektu, rozszerzony okres odpowiedzialności za wady wynosi odpowiednio:

- roboty konstrukcyjne 20 lat

- hydroizolacje posadowienia budynku 20 lat

- dach 15 lat

- elewacje całego budynku 15 latZaliczka: brak

Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury przez

Wykonawcę

Gwarancja ubezpieczeniowa dobrego wykonania: 10% Wynagrodzenia brutto

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 20% Wynagrodzenia nettoZamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody przewyższa ustaloną karę umowną.Kary umowne płacone przez Wykonawcę nie odbiegają od standardów rynkowych.

Kary płacone przez Zamawiającego nie odbiegają od standardów rynkowych.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.Wartość umowy przekracza próg 127.386 tys. zł netto.
Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

Budimex SA
(pełna nazwa emitenta)
BUDIMEXBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-040Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Stawki40
(ulica)(numer)
022 6236000022 6236001
(telefon)(fax)
info@budimex.com.plbudimex.com.pl
(e-mail)(www)
5261003187010732630
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-05-30

Dariusz BlocherPrezes Zarządu

podstrony