Zobacz wszytkie

BUDIMEX: Wybór oferty spółki (ESPI)

06.06.2018 16:07

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCYKOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr35/2018

Data sporządzenia:Skrócona nazwa emitentaBUDIMEX

Temat

Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie, rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania obiektów kompleksu Młyna Rothera wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy - wybór oferty Budimeksu SAPodstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Treść raportu:Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że 6 czerwca 2018 roku Miasto Bydgoszcz poinformowało Spółkę o tym, że jej oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym na Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie, rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania obiektów kompleksu Młyna Rothera wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy . O tym, że Zamawiający najwyżej ocenił ofertę Spółki w postępowaniu informowaliśmy w raporcie bieżącym nr 32/2018 z dnia 28 maja 2018 roku.Łączna wartość zleceń z tym samym Zamawiającym w okresie ostatnich 12 miesięcy wyniosła 149.217.958,06 złotych netto. Zleceniem o najwyższej wartości jest wyżej wymieniona oferta.Warunki umowy o najwyższej wartości:Wartość oferty: 74.899.558,83 zł netto

Termin rozpoczęcia robót: w terminie obustronnie ustalonym- po przekazaniu placu budowy

Termin zakończenia robót: 29.12.2020 r.

Okres gwarancji: do 29.12.2027 r.

Zaliczka: brak

Warunki płatności: 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% ceny całkowitej brutto

Gwarancja z tytułu gwarancji i rękojmi: 30% gwarancji dobrego wykonaniaKary umowne płacone przez Wykonawcę nie odbiegają od standardów rynkowych.

Kary umowne płacone przez Zamawiającego nie odbiegają od standardów rynkowych.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.Łączna wartość umów podpisanych pomiędzy Budimeksem i jego spółkami zależnymi a Miastem Bydgoszcz wraz z wartością oferty przekracza próg 127.386 tys. zł netto.


Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

Budimex SA
(pełna nazwa emitenta)
BUDIMEXBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-040Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Stawki40
(ulica)(numer)
022 6236000022 6236001
(telefon)(fax)
info@budimex.com.plbudimex.com.pl
(e-mail)(www)
5261003187010732630
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘPODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘDataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis2018-06-06

Radosław Górski

Członek Zarządu

2018-06-06

Marcin Węgłowski

Członek Zarządupodstrony