Zobacz wszytkie

BUDIMEX: Zawarcie umowy na budowę drogi (ESPI)

11.06.2018 14:06

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr38/2018

Data sporządzenia: 2018-06-11
Skrócona nazwa emitenta
BUDIMEX
Temat
Droga ekspresowa S6 Zadanie 3 podpisanie umowy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 11 czerwca 2018 roku zawarta została umowa z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad O/Gdańsk na Budowę drogi ekspresowej S6 Słupsk-Gdańsk na odcinku Lębork (wraz z obwodnicą Lęborka) - obwodnica Trójmiasta z podziałem na 2 części: część 1 Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk -Gdańsk na odcinku Lębork (wraz z obwodnicą Lęborka ) - Obwodnica Trójmiasta Zadanie 3 w.Luzino (bez węzła) - w.Szemud (z węzłem).

O tym, że Zamawiający wybrał ofertę Budimeksu SA jako najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym informowaliśmy w raporcie bieżącym nr 20/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 roku.Wartość netto oferty: 273.068.118,00 zł

Termin rozpoczęcia robót: od daty zawarcia umowy

Termin zakończenia robót: 34 miesiące od daty zawarcia umowy

Okres gwarancji: 10 lat

Okres rękojmi: 60 miesięcy

Zaliczka: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Warunki płatności: do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury VAT

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Kary płacone przez Wykonawcę: Łączna wysokość kar umownych należnych Zamawiającemu nie przekroczy 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Kary płacone przez Zamawiającego: 15% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie ZamawiającegoZamawiający ma prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. Każda z kar jest niezależna od siebie, a Zamawiający ma prawo dochodzić każdej z nich niezależnie od pozostałychWartość oferty przekracza próg 127.386 tys. zł netto.


Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

Budimex SA
(pełna nazwa emitenta)
BUDIMEXBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-040Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Stawki40
(ulica)(numer)
022 6236000022 6236001
(telefon)(fax)
info@budimex.com.plbudimex.com.pl
(e-mail)(www)
5261003187010732630
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘPODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘDataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis2018-06-11

Marcin Węgłowski

Członek Zarządu

2018-06-11

Henryk Urbański

Członek Zarządupodstrony