Zobacz wszytkie

SERINUS ENERGY PLC.: Aktualizacja informacji o działalności operacyjnej w Rumunii (ESPI)

12.06.2018 08:00

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr46/2018
Data sporządzenia:2018-06-12
Skrócona nazwa emitenta
SERINUS ENERGY PLC.
Temat
Aktualizacja informacji o działalności operacyjnej w Rumunii
Podstawa prawna
Inne uregulowania

Treść raportu:
Wobec wymogu art. 62 ust. 8 ustawy o ofercie publicznej [...], zważywszy, że akcje SERINUS ENERGY plc ( Spółka ) są notowane są na rynku AIM w Wielkiej Brytanii, Kierownictwo Spółki informuje, że poza Rzeczpospolitą Polską przekazywana jest aktualizację informacji o działalności operacyjnej Spółki w Rumunii. Prace wiertnicze w zakresie odwiertu Moftinu 1007 zostały zakończone. Osiągnięto planowaną głębokość końcową 1.463 m. Odwiert wykonano zgodnie z zakładanym harmonogramem i ok. 20% poniżej zaplanowanego budżetu.Zdemontowano wiertnicę, instalując urządzenie serwisowe typu snubbing unit w celu przeprowadzenia operacji uzbrojenia odwiertu, która się już rozpoczęła. Analizy danych z rejestrów pozyskanych w trakcie wierceń zidentyfikowały trzy plioceńskie struktury zawierające gaz. Formacja piaskowców A3 została przecięta na odcinku od 736 m do 738 m, A2 - od 809 m do 813 m, a formacja A1 - od 883 m do 898 m. Są to te same formacje piaskowców, które sperforowano i testowano w ramach odwiertu Moftinu 1001 i te właśnie formacje będą przebite i badane podczas obecnej operacji uzbrajania i testowania odwiertu Moftinu 1007.Oczekuje się, że prace nad uzbrajaniem i testy zajmą około dwóch tygodni. Spółka zabezpieczyła sobie dodatkowy czas na wykonanie testów, aby zapewnić odpowiednią odbudowę ciśnienia w strefach produkcyjnych. Prowadzone są prace nad linią do przesyłu gazu z lokalizacji Moftinu-1007 do Stacji Gazowej Moftinu.Trwa budowa Stacji Gazowej Moftinu. W ostatnią fazę wkroczyła instalacja licznika do rozliczeń podatkowych sprzedaży gazu, Spółka zainicjowała proces przekazania Transgaz zarządzania rurociągiem do sprzedaży gazu, a Transgaz zrealizuje podłączenie linii sprzedażowej gazu do krajowego systemu przesyłu gazu Transgaz. Spółka spodziewa się, że wstępny rozruch i przekazanie do użytkowania stacji gazowej wraz z pierwszą produkcją z Moftinu-1000 rozpoczną się pod koniec czerwca. Gaz z Moftinu 1007 dołączy do tego procesu w połowie lipca. Na początku eksploatacja stacji będzie przebiegała bez jednostki do niskotemperaturowej separacji (ang. Low Temperature Separation unit) i jednostki do odwadniania glikolu trietylenowego (ang. Triethylene Glycol unit), które znajdują się w ostatniej fazie montażu i jak się oczekuje będą dostarczone na miejsce pod koniec sierpnia 2018 r. Spółka została ostatnio poinformowana przez spółkę Confind S.A., realizującą kontrakt wykonawczy EPCC, że dostawa tych urządzeń będzie opóźniona, zgodnie z informacjami przekazanymi Confind S.A. przez podwykonawcę jednostek, z powodu opóźnień zaopatrzenia. Kiedy urządzenia będą na miejscu, zostaną podłączone do działającej stacji gazowej, oddane do eksploatacji i zaczną pracę.Wstępny rozruch i użytkowanie stacji gazowej bez tych jednostek będzie skutkowało tym, że produkcja Spółki i dostawy gazu zarówno z odwiertu Moftinu 1000, jak i Moftinu 1007 do systemu przesyłu Transgaz nastąpią już w drugiej połowie lipca 2018 r. W efekcie Spółka finalizuje umowy na sprzedaż gazu z podmiotami zajmującymi się obrotem gazem, aby w imieniu Spółki prowadziły sprzedaż tych wolumenów.Spółka rozpoczęła prace inżynieryjne w celu przygotowania terenu do prac wiertniczych nad Moftinu 1003. Przewiduje się, że zajmą one około czterech tygodni od rozpoczęcia prac budowlanych. Spółka aktywnie śledzi rynek wiertnic w Rumunii, aby pozyskać odpowiednie urządzania wiertnicze do wykonania Moftinu-1003 i Moftinu 1004. Terminarz wierceń zarówno Moftinu 1003 (końcowa głębokość - TD 1.600 m) oraz Moftinu 1004 (TD 2.000 m) zależy od dostępności odpowiednich wiertnic. Spółka będzie na bieżąco informować o postępie prac przygotowawczych terenu i o wyborze wiertnicy.OŚWIADCZENIE NIEZALEŻNYCH EKSPERTÓWZgodnie z Regulaminem AIM dla Spółek, informacje techniczne przedstawione w niniejszym komunikacie zostały zweryfikowane i zaakceptowane przez pana Duncana Mackay, Kierownika ds. Geologicznych (ang. Manager of Geosciences) Serinus Energy plc. Pan Mackay jest kwalifikowanym ekspertem zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych London Stock Exchange dla Spółek Wydobywczych, Naftowych i Gazowych (ang. the London Stock Exchange's Guidance Note for Minin and Oil and Gas Companies) i jest członkiem Stowarzyszenia Zawodowych inżynierów i Geologów prowincji Alberta (ang. .The Association of Professional Engineers and Geoscientists of Alberta - APEGA). Pan Mackay ma stopień licencjata (ang. Bachelor of Science) uzyskany na University of Waterloo oraz doktorat w dziedzinie geologii (ang. Phd Geology) uzyskany na Queens University. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w dziedzinie poszukiwań i zagospodarowania ropy naftowej i gazu.

Załącznik do niniejszego raportu bieżącego stanowi treść oryginalnego komunikatu sporządzonego w języku angielskim, przekazywanego do publicznej wiadomości przez Spółkę w Wielkiej Brytanii oraz zamieszczanego na stronie internetowej Spółki pod adresem www.serinusenergy.com.
Załączniki
PlikOpis
46_2018 załącznik - attachment.pdf

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Current Report No. 46/2018Date: 2018-06-12Issuer’s

trading name: SERINUS ENERGY plc

Title: Operational Update – Romania

Legal basis: other regulations

Content:In view of the requirement of Article 62.8 of the Act

of 29 July 2005 on Public Offering […], considering that the shares of

SERINUS ENERGY plc (“Company”) is listed on the AIM in UK,

the Management of the Company informs that it has published information

outside the Republic of Poland announcing an update on its operations in

Romania. The drilling of the Moftinu – 1007 well has concluded,

achieving a total planned depth of 1,463 metres. The well was drilled

according to schedule and approximately 20% below budget.

The drilling rig has been released and a snubbing unit has been

mobilized to perform the well completion operations, which have

commenced. Log analysis undertaken during the drilling operations have

identified three gas-bearing Pliocene zones. The A3 sand formation was

intersected from 736m to 738m, the A2 from 809m to 813m, and the A1 from

883m to 898m. These are the same sand zones as were perforated and

tested in the Moftinu – 1001 well and these zones will be perforated and

tested during the current completion and testing operations on the

Moftinu – 1007 well.

It is expected that the completion and testing operations will last

approximately two weeks. The Company has allowed additional testing time

to allow sufficient pressure build-up of the producing zones. The

flowline to move gas from the Moftinu-1007 site to the Moftinu Gas Plant

is under construction.

The construction of the Moftinu Gas Plant is proceeding. The fiscal

metering skid installation has reached the final stage and the Company

has engaged the operatorship transfer process of the sales gas line to

Transgaz and for Transgaz to proceed with the hot tap connection of the

sales gas line to the Transgaz national gas transmission line. The

Company expects to begin the pre-commissioning and commissioning of the

gas plant with first gas from Moftinu-1000, in late June. Gas from

Moftinu – 1007 will be added to the commissioning process in mid-July.

Initially the gas plant commissioning will begin without the Low

Temperature Separation unit and the Triethylene Glycol unit which are in

final assembly and are expected to be on site by the end of August 2018.

The Company was recently notified by our EPCC contractor Confind S.A.

that the delivery of these units will be delayed due procurement delays

as reported to Confind by the subcontractor building the units. Once

these units are on site they will be connected to the operating gas

plant, commissioned, and brought online.

The pre-commissioning and commissioning of the gas plant less the units

will result in the Company producing and delivering gas from both the

Moftinu – 1000 and Moftinu – 1007 wells to the Transgaz system as soon

as the latter half of July 2018. As a result, the Company is finalizing

a sales gas agreement with a gas trader to handle these sales volumes on

behalf of the Company.

The Company has also initiated the civil works required to prepare the

Moftinu – 1003 site for drilling. These works are anticipated to last

for approximately four weeks once construction has begun. The Company is

actively reviewing the rig market in Romania to identify suitable rigs

for the drilling of Moftinu – 1003 and Moftinu – 1004. The timing of the

drilling of both Moftinu – 1003 (TD 1,600m) and Moftinu – 1004 (TD

2,000m) is dependent upon the availability of suitable rigs. The Company

will provide updates in due course pursuant to site preparation and rig

selection.

Competent Persons Statement

In accordance with the AIM Rules for Companies, the technical

information contained in this announcement has been reviewed and

approved by Mr. Duncan Mackay, Manager of Geosciences for Serinus Energy

plc. Mr. Mackay is a qualified person as defined in the London Stock

Exchange's Guidance Note for Mining and Oil and Gas Companies and is a

member of The Association of Professional Engineers and Geoscientists of

Alberta (APEGA). Mr. Mackay has a Bachelor of Science from the

University of Waterloo and Phd Geology from Queens University. He has

over 15 years of oil and gas exploration and development experience.The attachment to this current report contains text of the original news

release in English, which has been filed by the Company in UK and will

also be available on www.serinusenergy.com.
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

SERINUS ENERGY PLC.
(pełna nazwa emitenta)
SERINUS ENERGY PLC.Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
JE1 8SBSt Helier, Jersey
(kod pocztowy)(miejscowość)
The Le Gallais Building, 54 Bath Street
(ulica)(numer)
+1 (403) 264-8877+1 (403) 264-8861
(telefon)(fax)
info@serinusenergy.comwww.serinusenergy.com
(e-mail)(www)
- -
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-06-12Jeffrey AuldPrezes i Dyrektor GeneralnyJeffrey Auld
podstrony