Zobacz wszytkie

BUDIMEX: Wybór oferty spółki jako najkorzystniejszej w przetargu na budowę drogi ekspresowej (ESPI)

13.06.2018 16:35

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr40/2018

Data sporządzenia: 2018-06-13
Skrócona nazwa emitenta
BUDIMEX
Temat
Wybór najkorzystniejszej oferty na Projekt i budowę drogi ekspresowej S61 Szczuczyn Budzisko (gr. państwa) z podziałem na zadania: Zadanie Nr 1: m. Szczuczyn w. Ełk Południe
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 13 czerwca 2018 roku został poinformowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie o wyborze oferty Budimeksu SA jako najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na Projekt i budowę drogi ekspresowej S61 Szczuczyn Budzisko (gr. państwa) z podziałem na zadania: Zadanie Nr 1: m. Szczuczyn w. Ełk PołudnieWartość oferty netto: 546.752.596,00 złTermin rozpoczęcia: dzień zawarcia umowy

Termin zakończenia: 29 miesięcy od daty zawarcia umowy

Okres gwarancji dla głównych robót: od 5 do 10 lat

Okres rękojmi: 60 miesięcy

Maksymalna wysokość kar płaconych przez Wykonawcę: do 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Zaliczka: od 5% do 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Warunki płatności: do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego faktur VAT wystawionych na kwoty poświadczone w Świadectwach Płatności

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej bruttoZamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość Kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, powstałej lub mogącej powstać w związku z nienależytym wykonywaniem przez Wykonawcę umowyPozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość oferty przekracza próg 127.386 tys. zł netto.


Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

Budimex SA
(pełna nazwa emitenta)
BUDIMEXBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-040Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Stawki40
(ulica)(numer)
022 6236000022 6236001
(telefon)(fax)
info@budimex.com.plbudimex.com.pl
(e-mail)(www)
5261003187010732630
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘPODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘDataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis2018-06-13

Marcin Węgłowski

Członek Zarządu

2018-06-13

Henryk Urbański

Członek Zarządupodstrony