Zobacz wszytkie

SERINUS ENERGY PLC.: Pośrednie nabycie akcji przez Dominikę i Sebastiana Kulczyk (ESPI)

14.06.2018 14:36

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr47/2018

Data sporządzenia: 2018-06-14
Skrócona nazwa emitenta
SERINUS ENERGY PLC.
Temat
Zawiadomienie o pośrednim nabyciu akcji Serinus Energy plc w wyniku dziedziczenia
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
Kierownictwo SERINUS ENERGY plc ( Spółka ) informuje o otrzymaniu w dniu 14 czerwca 2018 roku od pani Dominiki Kulczyk i pana Sebastiana Kulczyka zawiadomienia z dnia 13 czerwca 2018 r. przekazanego na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ( Ustawa ).Spółka informuje, iż stosowny dokument, przygotowany zgodnie z regulacjami AIM, dotyczący pośredniego nabycia akcji SERINUS ENERGY plc przekazywany jest również w Wielkiej Brytanii.

Treść zawiadomienia otrzymanego na podstawie art. 69 Ustawy:W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 512 z późn. zm.) ( Ustawa ), Sebastian Kulczyk oraz Dominika Kulczyk zawiadamiają niniejszym, że na skutek pośredniego nabycia w dniu 13 czerwca 2018 roku, 84.255.927 (słownie: osiemdziesięciu czterech milionów dwustu pięćdziesięciu pięciu tysięcy dziewięciuset dwudziestu siedmiu) akcji Serinus Energy plc ( Spółka ) przekroczyli próg 33 1/3% (słownie: trzydziestu trzech i jednej trzeciej procenta) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.Pośrednie nabycie akcji Spółki nastąpiło w wyniku dziedziczenia, przy czym wydanie udziałów i konstytutywny wpis do cypryjskiego rejestru spółek nastąpiły w dniu 13 czerwca 2018 roku.Podstawą dziedziczenia był pozostawiony przez Dr Jana Kulczyka testament sporządzony zgodnie z prawem szwajcarskim. W skład masy spadkowej wchodziło m.in. 100% (słownie: sto procent) udziałów w spółce Luglio Limited ( Luglio ), spółce prawa cypryjskiego, będącej podmiotem dominującym wobec Kulczyk Investments S.A. ( KI ), która posiada 84.255.927 (słownie: osiemdziesiąt cztery miliony dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem) akcji Spółki, stanowiących 38,77% (słownie: trzydzieści osiem i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do wykonywania 84.255.927 (słownie: osiemdziesięciu czterech milionów dwustu pięćdziesięciu pięciu tysięcy dziewięciuset dwudziestu siedmiu) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 38,77% (słownie: trzydzieści osiem i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z prawem cypryjskim nabycie udziałów w Luglio wymaga wpisu do odpowiedniego rejestru i następuje z chwilą dokonania tego wpisu.W dniu 13 czerwca 2018 roku zgodnie z certyfikatem wydanym przez Ministerstwo Energii, Handlu, Przemysłu i Turystyki w Nikozji Sebastian Kulczyk oraz Dominika Kulczyk zostali wpisani do cypryjskiego rejestru spółek jako współwłaściciele 100% udziałów Luglio i z tym dniem nabyli 100% (słownie: sto procent) udziałów w Luglio. Zgodnie z prawem cypryjskim Sebastian Kulczyk oraz Dominika Kulczyk są współwłaścicielami 100% (słownie: sto procent) udziałów Luglio, przy czym w świetle prawa cypryjskiego każde z nich jest uważane za właściciela wszystkich udziałów objętych współwłasnością. Jednocześnie, zgodnie z prawem cypryjskim, w przypadku gdy udziały w spółce są przedmiotem współwłasności, jeden z współwłaścicieli musi być wpisany do cypryjskiego rejestru spółek, prowadzonego przez sekretarza spółki, jako tzw. starszy wspólnik (ang. senior shareholder).Sebastian Kulczyk i Dominika Kulczyk nie zawarli porozumienia odnośnie do sposobu wykonywania praw z udziałów w Luglio, w szczególności odnośnie do wykonywania prawa głosów z tych udziałów. W przypadku braku porozumienia pomiędzy współwłaścicielami odnośnie do sposobu wykonywania prawa głosu z udziałów, prawo cypryjskie przyznaje starszemu wspólnikowi głos decydujący.Sebastian Kulczyk i Dominika Kulczyk informują, że starszym wspólnikiem Luglio jest Sebastian Kulczyk.Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 2 Ustawy Sebastian Kulczyk i Dominika Kulczyk informują, że przed nabyciem akcji, o którym mowa w niniejszym zawiadomieniu nie posiadali (bezpośrednio ani pośrednio) akcji Spółki.Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 3 Ustawy Sebastian Kulczyk i Dominika Kulczyk informują, że obecnie każde z nich posiada pośrednio 84.255.927 (słownie: osiemdziesiąt cztery miliony dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem) akcji Spółki, stanowiących 38,77% (słownie: trzydzieści osiem i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do wykonywania 84.255.927 (słownie: osiemdziesięciu czterech milionów dwustu pięćdziesięciu pięciu tysięcy dziewięciuset dwudziestu siedmiu) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 38,77% (słownie: trzydzieści osiem i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 5 Ustawy Sebastian Kulczyk i Dominika Kulczyk informują, że akcje objęte niniejszym zawiadomieniem posiadają za pośrednictwem Luglio oraz KI. Żadne inne podmioty zależne od Sebastiana Kulczyka lub Dominiki Kulczyk nie posiadają akcji Spółki.Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 6 Ustawy Sebastian Kulczyk i Dominika Kulczyk informują, że nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c.Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 7 Ustawy Sebastian Kulczyk i Dominika Kulczyk informują, że liczba głosów, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy, do których nabycia byliby uprawnieni lub zobowiązani Sebastian Kulczyk bądź Dominika Kulczyk, jako posiadacze instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne wynosi 0 (słownie: zero).Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 8 Ustawy Sebastian Kulczyk i Dominika Kulczyk informują, że liczba głosów, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy wynosi 0 (słownie: zero).

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Current Report No. 47/2018Date: 2018-06-14Issuer’s

trading name: SERINUS ENERGY plc

Title: Notification on indirect acquisition of shares in Serinus

Energy plc as a result of inheritance

Legal basis: Article 70.1 of the Act on Offering – acquisition or

disposal of a significant block of shares

Content:The Management of SERINUS ENERGY plc (“Company”),

informs that on June 14, 2018 it received from Ms. Dominika Kulczyk and

Mr. Sebastian Kulczyk notification dated June 13, 2018 and filed under

Article 69 of the Act of 29 July 2005 on Public Offering, Conditions

Governing the Introduction of Financial Instruments to Organized Trading

and Public Companies (“Act”).

Additionally the Company informs that respective document, prepared

under AIM regulations concerning an indirect acquisition of shares in

Serinus Energy plc as a result of inheritance is being disclosed in the

UK.

Text of the notification (translation) under Article 69 of the Act

“In performance of the obligation resulting from Art. 69 (1)(1) of the

act of 29 July 2005 on Public Offering, the Conditions Governing the

Introduction of Financial Instruments to Organised Trading, and on

Public Companies (consolidated text Journal of Laws of 2018 No. 512)

(the “Act”), Sebastian Kulczyk and Dominika Kulczyk hereby inform that,

as a result of indirect acquisition on 13 June 2018 of 84,255,927 (say:

eighty-four million two hundred fifty-five thousand nine hundred

twenty-seven) shares in Serinus Energy plc (the “Company”) they exceeded

the threshold of 33 1/3 % (say: thirty-three and one third) of the total

number of votes on the Company’s shareholders meeting.

The indirect acquisition of shares in the Company was a result of

inheritance, while the shares were handed over and the constitutive

entry into the Cypriot companies’ register was made on 13 June 2018.

The basis for the inheritance was the will of Dr Jan Kulczyk executed

under Swiss law. The estate comprised inter alia 100% (say: one hundred

percent) of shares in the company Luglio Limited (“Luglio”), a Cypriot

law company, being the dominant entity of Kulczyk Investments S.A.

(„KI”), which holds 84,255,927 (say: eighty-four million two hundred

fifty-five thousand nine hundred twenty-seven) shares in the Company,

constituting 38.77% (say: thirty-eight and seventy-seven hundredth

percent) of the Company’s share capital and authorising to exercise

84,255,927 (say: eighty-four million two hundred fifty-five thousand

nine hundred twenty-seven) votes on the Company’s shareholders meeting,

constituting 38.77% (say: thirty-eight and seventy-seven hundredth

percent) of the total number of votes on the Company’s shareholders

meeting. In compliance with Cypriot law the acquisition of the shares in

Luglio requires an entry to a relevant register and is effective as of

the moment of such entry.

On 13 June 2018 in line with the certificated issued by the Ministry of

Energy, Commerce, Industry and Tourism Sebastian Kulczyk and Dominika

Kulczyk were entered into the Cypriot companies’ register as co-owners

of 100% (say: one hundred percent) of shares in Luglio. In compliance

with Cypriot law Sebastian Kulczyk and Dominika Kulczyk are co-owners of

100% (say: one hundred percent) of shares in Luglio, while under Cypriot

law each of them is considered to own all the shares subject to

co-ownership. Further, in line with Cypriot law, in case shares in a

company are subject to co-ownership, one of the co-owners needs to be

entered into Cypriot companies’ corporate register, as maintained by the

company’s secretary as so called senior shareholder.

Sebastian Kulczyk and Dominika Kulczyk have not entered into any

arrangement pertaining to the manner of exercising their rights

attaching to the shares in Luglio, in particular pertaining to the

exercising of voting rights. In case of lack of agreement between the

co-owners as to the manner of exercising voting rights attaching to the

shares, Cypriot law stipulates that the senior shareholder has a casting

vote.

Sebastian Kulczyk and Dominika Kulczyk inform that Sebastian Kulczyk is

the senior shareholder of Luglio.

As required under Art. 69 (4)(2) of the Act Sebastian Kulczyk and

Dominika Kulczyk inform that prior to the acquisition of shares referred

to herein the did not hold (directly or indirectly) any shares in the

Company.

As required under Art. 69 (4)(3) of the Act Sebastian Kulczyk and

Dominika Kulczyk inform that as at the date hereof each of them holds

84,255,927 (say: eighty-four million two hundred fifty-five thousand

nine hundred twenty-seven) shares in the Company, constituting 38.77%

(say: thirty-eight and seventy-seven hundredth percent) of the Company’s

share capital and authorising to exercise 84,255,927 (say: eighty-four

million two hundred fifty-five thousand nine hundred twenty-seven) votes

on the Company’s shareholders meeting, constituting 38.77% (say:

thirty-eight and seventy-seven hundredth percent) of the total number of

votes on the Company’s shareholders meeting.

As required under Art. 69 (4)(5) of the Act Sebastian Kulczyk and

Dominika Kulczyk inform that they hold the Company’s shares referred to

herein indirectly, via Luglio and KI. No other subsidiaries of Sebastian

Kulczyk or Dominika Kulczyk hold shares in the Company.

As required under Art. 69 (4)(6) of the Act Sebastian Kulczyk and

Dominika Kulczyk inform that no person referred to in Art. 87 (1)(3)(c)

exists.

As required under Art. 69 (4)(7) of the Act Sebastian Kulczyk and

Dominika Kulczyk inform that the number of votes calculated in line with

Art. 69b (2) of the Act, to the acquisition of which Sebastian Kulczyk

or Dominika Kulczyk would be entitled or obliged as holders of financial

instruments referred to in Art. 69b (1)(2) of the Act, which are

executed solely by way of pecuniary settlement is 0 (say: zero).

As required under Art. 69 (4)(8) of the Act Sebastian Kulczyk and

Dominika Kulczyk inform that the number of votes calculated in line with

Art. 69b (3) of the Act, to which the financial instruments referred to

in Art. 69b (1)(2) of the Act would be connected is 0 (say: zero).”
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

SERINUS ENERGY PLC.
(pełna nazwa emitenta)
SERINUS ENERGY PLC.Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
JE1 8SBSt Helier, Jersey
(kod pocztowy)(miejscowość)
The Le Gallais Building, 54 Bath Street
(ulica)(numer)
+1 (403) 264-8877+1 (403) 264-8861
(telefon)(fax)
info@serinusenergy.comwww.serinusenergy.com
(e-mail)(www)
- -
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-06-14Jeffrey AuldPrezes i Dyrektor Generalny (CEO)Jeffrey Auld
podstrony