Zobacz wszytkie

IZOLACJA: Powołanie komitetu audytu (ESPI)

20.06.2018 22:36

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr9/2018

Data sporządzenia: 2018-06-20
Skrócona nazwa emitenta
IZOLACJA
Temat
Powołanie komitetu audytu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd IZOLACJI-JAROCIN SA, działając na podstawie art. 128 i 129 ustawy z dnia 11.05.2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1089) informuje, iż na posiedzeniu w dniu 19 czerwca 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała Komitet Audytu w składzie:1.Regina Uniejewska - Przewodniczący Komitetu Audytu, członek niezależny,

2.Zofia Pietrus - Członek Komitetu Audytu, członek zależny,

3.Magdalena Mazur - Członek Komitetu Audytu, członek niezależny.Dotychczas zadania Komitetu Audytu pełniła Rada Nadzorcza Spółki. Czas trwania pierwszej kadencji Komitetu Audytu będzie tożsamy z obecną kadencją Rady Nadzorczej co oznacza, że kadencja Komitetu Audytu upłynie z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IZOLACJI-JAROCIN S.A., zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2018.Spółka IZOLACJA-JAROCIN SA, informuje, iż Komitet Audytu we wskazanym wyżej składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 129 ust. 1, 3, 5, i 6 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj.:a)przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,

b)przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży Spółki,

c)większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od Spółki.Spółka informuje, że zgodnie z zasadą szczegółową II.Z.8 zbioru "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016", Przewodniczący Komitetu Audytu spełnia kryteria niezależności zawarte w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).


Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

IZOLACJA-JAROCIN SA
(pełna nazwa emitenta)
IZOLACJAPrzemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
63-200Jarocin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Poznańska24-26
(ulica)(numer)
062 747-04-00062 747-04-15
(telefon)(fax)
biuro@izolacja-jarocin.plwww.izolacja-jarocin.pl
(e-mail)(www)
6170001616250569806
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘPODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘDataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis2018-06-20Piotr WidawskiPrezes zarządu

2018-06-20Mirosław GołembiewskiCzłonek zarządupodstrony