Zobacz wszytkie

BUDIMEX: Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych (ESPI)

21.06.2018 14:29

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr42/2018

Data sporządzenia: 2018-06-21
Skrócona nazwa emitenta
BUDIMEX
Temat
Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie, rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania obiektów kompleksu Młyna Rothera wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy- podpisanie umowy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że 21 czerwca 2018 roku została zawarta umowa pomiędzy Budimeksem S.A. a Miastem Bydgoszcz na Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie, rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania obiektów kompleksu Młyna Rothera wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy . Informacje, iż nasza oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym i wybrana jako najkorzystniejsza zostały opublikowane w dniu 28 maja 2018 r. w raporcie bieżącym nr 32/2018 oraz w dniu 06 czerwca 2018 r. w raporcie bieżącym nr 35/2018.Łączna wartość zleceń z tym samym Zamawiającym w okresie ostatnich 12 miesięcy wyniosła 149.217.958,06 złotych netto. Zleceniem o najwyższej wartości jest wyżej wymieniona umowa.Warunki umowy o najwyższej wartości:Wartość umowy: 74.899.558,83 zł netto

Termin rozpoczęcia robót: w terminie obustronnie ustalonym- po przekazaniu placu budowy

Termin zakończenia robót: 29.12.2020 r.

Okres gwarancji: do 30.12.2027 r.

Zaliczka: brak

Warunki płatności: 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% ceny całkowitej brutto

Gwarancja z tytułu gwarancji i rękojmi: 30% gwarancji dobrego wykonaniaKary umowne płacone przez Wykonawcę nie odbiegają od standardów rynkowych.

Kary umowne płacone przez Zamawiającego nie odbiegają od standardów rynkowych.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.Łączna wartość umów podpisanych pomiędzy Budimeksem i jego spółkami zależnymi a Miastem Bydgoszcz wraz z wartością umowy przekracza próg 127.386 tys. zł netto.
Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

Budimex SA
(pełna nazwa emitenta)
BUDIMEXBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-040Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Stawki40
(ulica)(numer)
022 6236000022 6236001
(telefon)(fax)
info@budimex.com.plbudimex.com.pl
(e-mail)(www)
5261003187010732630
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘPODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘDataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis2018-06-21

Dariusz Blocher

Prezes Zarządupodstrony