Zobacz wszytkie

CIECH: Wypłata dywidendy 7,5 zł/akcja (ESPI)

22.06.2018 11:46

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr16/2018

Data sporządzenia: 2018-06-22
Skrócona nazwa emitenta
CIECH
Temat
Informacja dotycząca decyzji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki za 2017 r. oraz wypłaty dywidendy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Ciech S.A. ( Spółka ) informuje, że w dniu 22 czerwca 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ( ZWZ ) podjęło uchwałę, w której postanowiono:1) zysk netto CIECH S.A. za rok 2017 w wysokości 243 907 228,06 zł (słownie: dwieście czterdzieści trzy miliony dziewięćset siedem tysięcy dwieście dwadzieścia osiem złotych 6/100 groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy;

2) przenieść kwotę 151.342.089,44 zł (słownie: sto pięćdziesiąt jeden milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące osiemdziesiąt dziewięć złotych 44/100) z utworzonych z zysku kapitałów zapasowych celem przeznaczenia jej na wypłatę dywidendy;

3) wypłacić dywidendę w wysokości 395.249.317,50 zł (słownie trzysta dziewięćdziesiąt pięć milionów dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta siedemnaście złotych 50/100), to jest 7,50 zł na jedną akcję z zysku netto Spółki za 2017 rok powiększonego o kwotę przeniesioną z utworzonego z zysków kapitału zapasowego.Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 52.699.909. Dywidenda przypadająca na jedną akcję wynosi 7,50 zł.Jednocześnie ZWZ Spółki ustaliło dzień dywidendy na 2 lipca 2018 r. oraz dzień wypłaty dywidendy na 31 sierpnia 2018 r.Podstawa prawna: § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim


Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Subject:

Information on the decision of the Annual General Meeting of Shareholders

of CIECH S.A. on the manner of allocation of the profit of the Company for

2017 and dividend distribution

Contents of the report:

The Management Board of Ciech S.A. (the “Company”)

herewith informs that on 22 June 2018, the Annual General Meeting of the

Company (the “AGM”) passed a resolution in which the AGM decided to:

1.
podstrony