Zobacz wszytkie

SERINUS ENERGY PLC.: Wyniki testów odwiertu Moftinu 1007w Rumunii (ESPI)

26.06.2018 08:00

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr48/2018
Data sporządzenia:2018-06-26
Skrócona nazwa emitenta
SERINUS ENERGY PLC.
Temat
Wyniki testów odwiertu Moftinu 1007w Rumunii
Podstawa prawna
Inne uregulowania

Treść raportu:
Wobec wymogu art. 62 ust. 8 ustawy o ofercie publicznej [...], zważywszy, że akcje SERINUS ENERGY plc ( Spółka ) są notowane są na rynku AIM w Wielkiej Brytanii, Kierownictwo Spółki informuje, że poza Rzeczpospolitą Polską przekazywana jest informacja o wynikach testów przypływu odwiertu Moftinu 1007. Zgodnie z wcześniejszą informacją przekazaną w raporcie bieżącym nr 46/2018, odwiert Moftinu 1007 został wykonany na głębokość 1.463 m, przecinając formacje piaskowców A1 (na odcinku od 883 m do 898 m), A2 (od 809 m do 813 m) oraz A3 (od 736 m do 738 m).Po zakończeniu operacji perforacji i uzbrajania Spółka rozpoczęła program testów obejmujący te trzy zawierające gaz struktury. Pierwsze dwa etapy testów przeprowadzono przy użyciu zwężek w rozmiarze 20/64 cali i 32/64 cali, odpowiednio przez okres 4 godzin, z 4-godzinną przerwą między turami na odbudowę ciśnienia. Po kolejnym 4-godzinnym okresie zamknięcia odwiertu, trzeci etap testów przeprowadzono przy użyciu zwężki w rozmiarze 40/64 cali i przez okres 4 godzin, uzyskując poziom przypływu oscylujący w granicach 5,19- 6,03 MMcf/d. Po upływie następnego 4-godzinnego okresu odbudowy ciśnienia wykonano ostatni etap testów, stosując zwężkę w rozmiarze 36/64 cali i trwał on 15 godzin. Uzyskano stabilne ciśnienie głowicowe (ang. well-head pressure) oraz stabilny ostateczny poziom przypływu wynoszący 5,66 MMcf/d. Obecnie odwiert pozostaje zamknięty na 5 dni w celu odbudowy ciśnienia, po czym zostanie podłączony do linii przesyłowej prowadzącej do stacji gazowej Moftinu, jak tylko budowa tej linii zostanie ukończona.OŚWIADCZENIE NIEZALEŻNYCH EKSPERTÓWZgodnie z Regulaminem AIM dla Spółek, informacje techniczne przedstawione w niniejszym komunikacie zostały zweryfikowane i zaakceptowane przez dr. Duncana Mackay, Kierownika ds. Geologicznych (ang. Manager of Geosciences) Serinus Energy plc. Dr Mackay jest kwalifikowanym ekspertem zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych London Stock Exchange dla Spółek Wydobywczych, Naftowych i Gazowych (ang. the London Stock Exchange's Guidance Note for Minin and Oil and Gas Companies) i jest członkiem Stowarzyszenia Zawodowych Inżynierów i Geologów prowincji Alberta (ang. .The Association of Professional Engineers and Geoscientists of Alberta - APEGA). Dr Mackay ma stopień licencjata (ang. Bachelor of Science) uzyskany na University of Waterloo oraz doktorat w dziedzinie geologii (ang. Phd Geology) uzyskany na Queens University. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w dziedzinie poszukiwań i zagospodarowania ropy naftowej i gazu.

Załącznik do niniejszego raportu bieżącego stanowi treść oryginalnego komunikatu sporządzonego w języku angielskim, przekazywanego do publicznej wiadomości przez Spółkę w Wielkiej Brytanii oraz zamieszczanego na stronie internetowej Spółki pod adresem www.serinusenergy.com.
Załączniki
PlikOpis
załącznik - attachment - 48 2018.pdf

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Current Report No. 48/2018Date: 2018-06-26Issuer’s

trading name: SERINUS ENERGY plc

Title: Romania - Moftinu–1007 Well Test Results

Legal basis: other regulations

Content:In view of the requirement of Article 62.8 of the Act

of 29 July 2005 on Public Offering […], considering that the shares of

SERINUS ENERGY plc (“Company”) is listed on the AIM in UK,

the Management of the Company informs that it has published information

outside the Republic of Poland announcing the flow-test results of the

Moftinu – 1007 well. As previously announced in current report No.

46/2018, the Moftinu – 1007 well was drilled to 1,463 metres and

intersected the A1 (883m to 898m), A2 (809m to 813m), and A3 (736m to

738m) sand formations.

After completing the perforation and well completion operations, the

Company initiated the testing program for all three gas-bearing zones.

The first two test phases were conducted using 20/64-inch diameter choke

and 32/64-inch diameter choke, respectively for four hours, with a four

hour well build-up period in between. Following another four-hour well

shut-in period, the third testing phase was conducted using a 40/64-inch

diameter choke for four hours with a gas flow rate in the range of 5.19-

6.03 MMcf/d. After a further four-hour build-up period, the final

testing phase was conducted using a 36/64-inch diameter choke for

fifteen hours, achieving a stable well-head pressure and a final stable

gas flow rate of 5.66 MMcf/d. The well is now shut-in for a 5-day

pressure build-up, after which the well will be tied-in to the flowline

connecting to the Moftinu gas plant, once the construction of the

flowline has been completed.

Competent Persons Statement

In accordance with the AIM Rules for Companies, the technical

information contained in this announcement has been reviewed and

approved by Dr. Duncan Mackay, Manager of Geosciences for Serinus Energy

plc. Dr. Mackay is a qualified person as defined in the London Stock

Exchange's Guidance Note for Mining and Oil and Gas Companies and is a

member of The Association of Professional Engineers and Geoscientists of

Alberta (APEGA). Dr. Mackay has a Bachelor of Science from the

University of Waterloo and a Phd Geology from Queens University. He has

over 15 years of oil and gas exploration and development experience.

The attachment to this current report contains text of the original news

release in English, which has been filed by the Company in UK and will

also be available on www.serinusenergy.com.
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

SERINUS ENERGY PLC.
(pełna nazwa emitenta)
SERINUS ENERGY PLC.Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
JE1 8SBSt Helier, Jersey
(kod pocztowy)(miejscowość)
The Le Gallais Building, 54 Bath Street
(ulica)(numer)
+1 (403) 264-8877+1 (403) 264-8861
(telefon)(fax)
info@serinusenergy.comwww.serinusenergy.com
(e-mail)(www)
- -
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-06-26Jeffrey AuldPrezes i Dyrektor Generalny (CEO)Jeffrey Auld
podstrony