Zobacz wszytkie

BEST: Powołanie członka RN (ESPI)

28.06.2018 16:41

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr26/2018
Data sporządzenia:2018-06-28
Skrócona nazwa emitenta
BEST
Temat
Informacja o powołaniu osoby nadzorującej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent) informuje, iż w dniu 28 czerwca 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta określiło liczbę członków Rady Nadzorczej BEST S.A. na 6 (sześć) osób (dotychczas liczba członków Rady Nadzorczej Emitenta była określona na 5 (pięć) osób). Następnie w skład Rady Nadzorczej Emitenta w dniu dzisiejszym został powołany przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. Pan Wacław Nitka.Życiorys zawodowy nowego członka Rady Nadzorczej Emitenta Pana Wacława Nitki oraz jego oświadczenie o braku przeszkód do pełnienia funkcji stanowią załączniki do niniejszego raportu.W ocenie Emitenta działalność wykonywana przez Pana Wacława Nitkę nie jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta konkurencyjna. Według informacji posiadanych przez Emitenta powołany w dniu dzisiejszym członek Rady Nadzorczej Emitenta nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, a także nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.Według informacji posiadanych przez Emitenta Pan Wacław Nitka nie figuruje również w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.Członek Rady Nadzorczej Pan Wacław Nitka nie spełnia jednego z kryteriów niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4 dokumentu Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016", gdyż w ciągu ostatnich trzech lat Wacław Nitka był pracownikiem spółki Deloitte Polska Sp. z o.o. sp.k., która jest aktualnie audytorem BEST S.A.
Załączniki
PlikOpis
Oświadczenie WN.pdfOświadczenie o braku przeszkód w pełnieniu funkcji
Życiorys zawodowy WN.pdfŻyciorys zawodowy Wacława Nitki

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

BEST SA
(pełna nazwa emitenta)
BESTFinanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-537Gdynia
(kod pocztowy)(miejscowość)
Łużycka8A
(ulica)(numer)
(0-58) 769 92 99(0-58) 769 92 26
(telefon)(fax)
best@best.com.plbest.com.pl
(e-mail)(www)
585-00-11-412190400344
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-06-28Kzysztof BorusowskiPrezes Zarządu
2018-06-28Marek KucnerWiceprezes Zarządu
podstrony