Zobacz wszytkie

BEST: WZ - wykaz akcjonariuszy (ESPI)

28.06.2018 16:42

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr27/2018

Data sporządzenia: 2018-06-28
Skrócona nazwa emitenta
BEST
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ BEST S.A., które odbyło się w dniu 28 czerwca 2018 roku
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:
Zarząd BEST S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BEST S.A., które odbyło się w dniu 28 czerwca 2018 roku:Krzysztof Borusowski: liczba głosów na ZWZ BEST S.A. 23.880.236; udział w liczbie głosów obecnych na ZWZ BEST S.A.

88,45%; udział w ogólnej liczbie głosów 80,31%.Marek Kucner: liczba głosów na ZWZ BEST S.A. 3.120.000, udział w liczbie głosów obecnych na ZWZ BEST S.A. 11,56%;

udział w ogólnej liczbie głosów 10,49%.Emitent posłużył się pojęciem ogólnej liczby głosów w rozumieniu art. 4 pkt 17 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2018 Nr 512 t.j. z późn. zm.).

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

BEST SA
(pełna nazwa emitenta)
BESTFinanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-537Gdynia
(kod pocztowy)(miejscowość)
Łużycka8A
(ulica)(numer)
(0-58) 769 92 99(0-58) 769 92 26
(telefon)(fax)
best@best.com.plbest.com.pl
(e-mail)(www)
585-00-11-412190400344
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-06-28Krzysztof BorusowskiPrezes Zarządu
2018-06-28Marek KucnerWiceprezes Zarządu
podstrony