Zobacz wszytkie

KREDYT INKASO S.A.: Formularz skonsolidowanego raportu rocznego (ESPI)

11.07.2018 22:37

Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2017
(rok)
(zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 Ustawy o ofercie)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2017 obejmujący okresod 2017-04-01 do 2018-03-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2018-07-11
KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KREDYT INKASO S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
02-672Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Domaniewska39
(ulica)(numer)
22 212 57 0022 212 57 57
(telefon)(fax)
sekretariat@kredytinkaso.plwww.kredytinkaso.pl
(e-mail)(www)
922-254-40-99951078572
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)

Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2017201620172016
Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat
Przychody netto 122 676 92 561 29 091 21 234
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 42 435 25 274 10 063 5 798
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 7 358 7 471 1 745 1 714
Zysk (strata) netto 6 646 6 746 1 576 1 548
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 5 592 5 497 1 326 1 261
Zysk (strata) na akcję0,43 0,43 0,10 0,10
Rozwodniony zysk (strata) na akcję0,43 0,43 0,10 0,10
Średni kurs PLN / EUR w okresie4,21704,35904,21704,3590
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej(40 503)(75 871)(9 603)(17 406)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(18 148)3 154(4 305)724
Środki pieniężne netto z działalności finansowej(36 526)170 211(8 662)39 048
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(95 176)97 496(22 570)22 367
Średni kurs PLN / EUR w okresie4,21704,35904,21704,3590
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
Aktywa razem 828 715 832 552 196 915 197 297
Zobowiązania razem 564 497 561 055 134 133 132 958
Zobowiązania długoterminowe 420 870 394 860 100 005 93 573
Zobowiązania krótkoterminowe 143 627 166 195 34 128 39 385
Kapitał własny 264 218 271 497 62 782 64 339
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 260 658 261 221 61 936 61 904
Kurs PLN / EUR na dzień bilansowy 4,2085 4,21984,20854,2198
Przeliczenia

na EUR dokonano w
podstrony