Zobacz wszytkie

LEGIMI SA: Zamiar przeprowadzenia emisji obligacji serii Q (ESPI)

20.07.2018 17:21

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr20/2018

Data sporządzenia: 2018-07-20
Skrócona nazwa emitenta
LEGIMI SA
Temat
Zamiar przeprowadzenia emisji obligacji serii Q
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd Legimi S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Emitent lub Spółka ) informuje, iż w dniu 20 lipca 2018 r. podjął uchwałę w sprawie emisji do 7.500 (słownie: siedmiu tysięcy pięciuset) sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii Q, o wartości nominalnej równej 100 zł (słownie: sto złotych) i łącznej wartości nominalnej do 750.000 zł (słownie: siedemset pięćdziesięciu tysięcy złotych) ("Obligacje"). Obligacje nie będą miały formy dokumentu. Cena emisyjna Obligacji będzie równa jej wartości nominalnej. Oprocentowanie Obligacji będzie stałe w wysokości 8,5% i będzie wypłacane co 3 miesiące. Spółka wykupi Obligacje w terminie 12 (słownie: dwunastu) miesięcy od dnia ich przydziału.Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na zbiorze istniejących i przyszłych praw oraz ruchomości Emitenta o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą do wysokości 150% wartości nominalnej Obligacji oraz oświadczeniem o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w rozumieniu art. 777 § 1 pkt 5 KPC.Obligacje będą oferowane w trybie oferty prywatnej, o której mowa w art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach. Emitent nie planuje wprowadzenia Obligacji do obrotu zorganizowanego.O dojściu emisji do skutku Spółka poinformuje odrębnym raportem.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

LEGIMI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LEGIMI SAUsługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-689Poznań
(kod pocztowy)(miejscowość)
Obornicka330
(ulica)(numer)
+48 22 307 65 40+48 22 250 11 90
(telefon)(fax)
legimi@legimi.comwww.legimi.pl
(e-mail)(www)
7781460897301031192
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-07-20Mikołaj Małaczyński Prezes Zarządu
2018-07-20Mateusz Frukacz Członek Zarządu
podstrony