Zobacz wszytkie

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.: Formularz raportu półrocznego (ESPI)

02.08.2018 19:26

Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA

skorygowany
KOMISJA NADZRO FINANSOWEGO
Raport półroczny P 2018
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2018 obejmujące okresod 2018-01-01 do 2018-06-30
zawierający sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2018-08-02
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
20-607Lublin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Konrada Wallenroda4c
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
www.assecobs.pl
(e-mail)(www)
522-26-12-717017293003
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)

Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2018półrocze /2017półrocze / 2018półrocze /2017
Przychody ze sprzedaży125 35589 64229 56921 105
Zysk brutto ze sprzedaży51 90539 63412 2439 331
Zysk z działalności operacyjnej35 88827 9678 4656 584
Zysk brutto35 54028 4618 3836 701
Zysk netto 29 22522 9926 8945 413
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej33 88822 3207 9935 255
Środki pieniężne neto z działalności inwestycyjnej(6 751)(102 550)(1 592)(24 144)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej(26 690)19 577(6 296)4 609
Środki pieniężne i depozyty krótkoterminowe8 4619 7171 9402 299
Średnia ważona liczba akcji w okresie33 418 19333 418 19333 418 19333 418 193
Zysk netto na jedną akcję zwykłą 0.870.690.210.16
Wybrane dane finansowe prezentowane w śr
podstrony