Zobacz wszytkie

SERINUS ENERGY PLC.: Rozpoczęcie prac wiertniczych nad odwiertem Moftinu 1003 w Rumunii (ESPI)

06.08.2018 11:05

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr52/2018
Data sporządzenia:2018-08-06
Skrócona nazwa emitenta
SERINUS ENERGY PLC.
Temat
Rozpoczęcie prac wiertniczych nad odwiertem Moftinu 1003 w Rumunii
Podstawa prawna
Inne uregulowania

Treść raportu:
Wobec wymogu art. 62 ust. 8 ustawy o ofercie publicznej [...], zważywszy, że akcje SERINUS ENERGY plc ( Spółka ) notowane są na rynku AIM w Wielkiej Brytanii, Kierownictwo Spółki informuje, że poza Rzeczpospolitą Polską przekazywana jest informacja, że w południe czasu wschodnioeuropejskiego rozpoczęto prace wiertnicze nad odwiertem Moftinu 1003 w Rumunii. Planowana końcowa głębokość otworu wynosi 1.600 metrów, a prace wiertnicze do osiągnięcia tej głębokości zajmą, jak się przewiduje, około czterech tygodni. Odwiert ma za zadanie dotrzeć do wszystkich formacji gazonośnych piaskowców o charakterze komercyjnym, które były obecne w odwiercie Moftinu 1007. Zakładając, że prace wiertnicze zakończą się sukcesem, odwiert zostanie uzbrojony oraz przetestowany i będzie gotowy do prowadzenia produkcji z wykorzystaniem przyłącza do stacji gazowej Moftinu. Podobnie jak w przypadku Moftinu 1007, odwiert Moftinu 1003 stanowi wykonanie części prac objętych zobowiązaniem w ramach uzyskanego trzyletniego przedłużenia koncesji Satu Mare do 28 października 2019 r.OŚWIADCZENIE NIEZALEŻNYCH EKSPERTÓWZgodnie z Regulaminem AIM dla Spółek, informacje techniczne przedstawione w niniejszym komunikacie zostały zweryfikowane i zaakceptowane przez dr. Duncana Mackay, Kierownika ds. Geologicznych (ang. Manager of Geosciences) Serinus Energy plc. Dr Mackay jest kwalifikowanym ekspertem zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych London Stock Exchange dla Spółek Wydobywczych, Naftowych i Gazowych (ang. the London Stock Exchange's Guidance Note for Minin and Oil and Gas Companies) i jest członkiem Stowarzyszenia Zawodowych Inżynierów i Geologów prowincji Alberta (ang. .The Association of Professional Engineers and Geoscientists of Alberta - APEGA). Dr Mackay ma stopień licencjata (ang. Bachelor of Science) uzyskany na University of Waterloo oraz doktorat w dziedzinie geologii (ang. Phd Geology) uzyskany na Queens University. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w dziedzinie poszukiwań i zagospodarowania ropy naftowej i gazu.

Załącznik do niniejszego raportu bieżącego stanowi treść oryginalnego komunikatu sporządzonego w języku angielskim, przekazywanego do publicznej wiadomości przez Spółkę w Wielkiej Brytanii oraz zamieszczanego na stronie internetowej Spółki pod adresem www.serinusenergy.com.

Załączniki
PlikOpis
52_2018 załącznik - attachment.pdf

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Current Report No. 52/2018Date: 2018-08-06Issuer’s

trading name: SERINUS ENERGY plc

Title: Romania - Moftinu–1003 Well Spudded

Legal basis: other regulations

Content:In view of the requirement of Article 62.8 of the Act

of 29 July 2005 on Public Offering […], considering that the shares of

SERINUS ENERGY plc (“Company”) is listed on the AIM in UK, the

Management of the Company informs that it has published information

outside the Republic of Poland announcing that the Moftinu – 1003 well

was spudded in Romania at noon Eastern European Time (“EET”). The

planned total depth of the well is 1,600 metres and the drilling to

total depth is estimated to take approximately four weeks. The well is

targeting to penetrate all of the commercial gas-bearing sand formations

that were present in the Moftinu – 1007 well. Assuming successful

conclusion of the drilling operations, the well will be completed,

tested and made ready for production through a tie-in to the Moftinu gas

plant. As with the Moftinu – 1007 well, the Moftinu – 1003 well will

part-satisfy the work commitment required for the three-year Satu Mare

licence extension to October 28, 2019.

Competent Persons Statement

In accordance with the AIM Rules for Companies, the technical

information contained in this announcement has been reviewed and

approved by Dr. Duncan Mackay, Manager of Geosciences for Serinus Energy

plc. Dr. Mackay is a qualified person as defined in the London Stock

Exchange's Guidance Note for Mining and Oil and Gas Companies and is a

member of The Association of Professional Engineers and Geoscientists of

Alberta (APEGA). Dr. Mackay has a Bachelor of Science from the

University of Waterloo and a Phd Geology from Queens University. He has

over 15 years of oil and gas exploration and development experience.

The attachment to this current report contains text of the original news

release in English, which has been filed by the Company in UK and will

also be available on www.serinusenergy.com.
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

SERINUS ENERGY PLC.
(pełna nazwa emitenta)
SERINUS ENERGY PLC.Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
JE1 8SBSt Helier, Jersey
(kod pocztowy)(miejscowość)
The Le Gallais Building, 54 Bath Street
(ulica)(numer)
+1 (403) 264-8877+1 (403) 264-8861
(telefon)(fax)
info@serinusenergy.comwww.serinusenergy.com
(e-mail)(www)
- -
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-08-06Jeffrey AuldPrezes i Dyrektor Generalny (CEO)Jeffrey Auld
podstrony