Zobacz wszytkie

TAX-NET S.A.: Akcje w posiadnaiu Mariusza Malesza (ESPI)

07.08.2018 09:59

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr16/2018
Data sporządzenia:2018-08-07
Skrócona nazwa emitenta
TAX-NET S.A.
Temat
Zawiadomienie o stanie posiadania
Podstawa prawna
Treść raportu:


Zarząd TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej "Spółka") informuje, iż otrzymał w dniu 06 sierpnia 2018 r. Zawiadomienie od osoby zobowiązanej Mariusza Malesza o następującej treści:"Na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz. U. 2005 Nr 184, poz. 1539, z późn. Zm_ informuję, że w związku z obniżeniem kapitału spółki TAX-NET S.A. osiągnąłem 29,13% głosów na walnym zgromadzeniu, zwiększając ilość o 3,56% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu _dalej WZ_ przedmiotowej spółki.Przed zarejestrowanym umorzeniem posiadałem 612 500 akcji spółki TAX-NET S.A. które uprawniały do 25,57% głosów na WZ spółki. Po wyżej opisanym zdarzeniu nadal posiadam 612 500 akcji, które stanowią 26,11% kapitału zakładowego spółki i uprawniają do wykonania 1 175 000,00 głosów na WZ TAX-NET S.A. co stanowi 29,13% ogólnej liczby głosów na WZ."
Załączniki
PlikOpis

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-08-07Paweł GłośnyPrezes Zarządu
2018-08-07Agnieszka KocanWiceprezes Zarządu
podstrony