Zobacz wszytkie

BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A: Powołanie prezesa zarządu (ESPI)

08.08.2018 12:33

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr44/2018

Data sporządzenia: 2018-08-08
Skrócona nazwa emitenta
BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.
Temat
Powołanie osoby zarządzającej w British Automotive Holding S.A. na nową kadencję
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Na podstawie § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.

2018 poz. 757), British Automotive Holding S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 8 sierpnia 2018 r. Akcjonariusz Książek Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wykonując uprawnienia osobiste zawarte w § 12 ust. 2 Statutu British Automotive Holding S.A., złożył oświadczenie o powołaniu Pana Mariusza Wojciecha Książek do Zarządu Spółki i pełnienia funkcji Prezesa Zarządu na kolejną dwuletnią kadencję trwającą od dnia 9 sierpnia 2018 roku do dnia 9 sierpnia 2020 roku.Poniżej Emitent przekazuje informacje nt. posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pana Mariusza Wojciecha Książek.Pan Mariusz Wojciech Książek główny Akcjonariusz British Automotive Holding S.A., ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskując tytuł magistra.

W 1996 r. Pan Mariusz Książek założył firmę Marvipol Sp. z o.o., specjalizującą się wówczas w działalności usługowej na rzecz innych deweloperów. Od 1998 r. firma prowadziła samodzielną działalność deweloperską, a w 2003 r. biznes grupy Marvipol został rozszerzony o import i sprzedaż samochodów Jaguar i Land Rover. W 2008 r., po przekształceniu w spółkę akcyjną, Marvipol S.A. zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

W grudniu 2017 r. Pan Mariusz Książek z sukcesem zakończył proces podziału Marvipol S.A. (od chwili podziału działającą pod firmą British Automotive Holding S.A.), w wyniku którego prowadzący działalność deweloperską oddział Marvipol S.A. wydzielony został do spółki Marvipol Development S.A. Od tego czasu Pan Mariusz Książek stoi na czele dwóch holdingów: Grupy Kapitałowej British Automotive Holding S.A., zajmującej się importem, sprzedażą i kompleksową obsługą posprzedażową samochodów marek Jaguar, Land Rover i Aston Martin oraz Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A., prowadzącej działalnością deweloperską.

Przebieg pracy zawodowej i zajmowane przez Pana Mariusza Wojciecha Książek stanowiska:

od 1993 do chwili obecnej - działalność gospodarcza pod nazwą Mariusz Książek MK Consulting;

od 1996 do 2010 oraz od 2012 do chwili obecnej Prezes Zarządu British Automotive Holding S.A. (dawniej: Marvipol Sp. z o.o., Marvipol S.A.);

od 2010 do 2012 Przewodniczący Rady Nadzorczej Marvipol S.A.;

od 2012 do chwili obecnej - Prezes Zarządu British Automotive Polska S.A.;

od 2014 do chwili obecnej wspólnik w MK Holding S. .r.l.;

od 2014 do chwili obecnej - Prezes Zarządu Książek Holding Sp. z o.o.;

od 2014 do 2015 - Przewodniczący Rady Nadzorczej Marvipol Development S.A.;

od 2015 do chwili obecnej - Prezes Zarządu Marvipol Development S.A.;

od 2018 do chwili obecnej - Przewodniczący Rady Nadzorczej Synektik S.A.Pan Mariusz Wojciech Książek nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Emitenta jako wspólnik spółki cywilnej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, jak również Pan Mariusz Wojciech Książek nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Wobec powyższego aktualny skład Zarządu Emitenta jest następujący:

Mariusz Wojciech Książek Prezes Zarządu,

Arkadiusz Miętkiewicz Wiceprezes Zarządu,

Arkadiusz Rutkowski Wiceprezes Zarządu,

Rafał Suchan Członek Zarządu.


Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.Motoryzacyjny (mot)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-838Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Prosta32
(ulica)(numer)
+48 22 536 50 00+48 22 536 50 01
(telefon)(fax)
relacje.inwestorskie@ba-holding.plwww.ba-holding.pl
(e-mail)(www)
526-12-11-046011927062
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-08-08Rafał Suchan

Pełnomocnik
podstrony