Zobacz wszytkie

SERINUS ENERGY PLC.: Formularz skonsolidowanego raportu półrocznego (ESPI)

09.08.2018 23:50

Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA

skorygowanyx
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PS 2018
(rok)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2018 obejmujące okresod 2018-01-01 do 2018-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie USD
data przekazania: 2018-08-09
SERINUS ENERGY PLC.
(pełna nazwa emitenta)
SERINUS ENERGY PLC.Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
JE1 8SBSt Helier, Jersey
(kod pocztowy)(miejscowość)
The Le Gallais Building, 54 Bath Street
(ulica)(numer)
+1 (403) 264-8877+1 (403) 264-8861
(telefon)(fax)
info@serinusenergy.comwww.serinusenergy.com
(e-mail)(www)
- -
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)

Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2018półrocze /2017półrocze / 2018półrocze / 2017
Przychody ze sprzedaży ropy naftowej i gazu ziemnego pomniejszone o koszty należności koncesyjnych14 91214 9923 5183 529
Koszty ogólnego zarządu(4 958)(5 924)(1 170)(1 394)
Płatności w formie akcji własnych(866)(842)(204)(198)
Koszty odsetkowe i przyrost wartości(7 372)(6 758)(1 739)(1 591)
Zysk/(strata) netto(5 690)(8 059)(1 342)(1 897)
Zysk/(strata) netto przypadająca na akcję - podstawowy i rozwodniony(0,04)(0,08)(0,01)(0,02)
Średnia ważona liczba akcji (w tys.)166 858128 762166 858128 762
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(13 550)(5 405)(3 197)(1 272)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej43 89562 84910 35514 794
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(36 260)(11 278)(8 554)(2 655)
BILANS - poniższe pozycje bilansu zostały podane odpowiednio na dzień 30 czerwca 2018 r. (kolumna 1. i 3.) oraz na dzień 31 grudnia 2017 r. (kolumna 2. i 4.)30 czerwca 201831 grudnia 201730 czerwca 201831 grudnia 2017
Aktywa obrotowe razem52 52353 59713 20512 848
Aktywa trwałe razem364 572346 72091 65983 113
Aktywa razem417 095400 317104 86495 961
Zobowiązania krótkoterminowe razem58 75776 46214 77318 329
Zobowiązania długoterminowe razem303 571310 95876 32374 541
Kapitał zakładowy razem1 281 0111 262 305322 067302 591
Kapitał własny razem54 76612 89713 7693 092
Powyższe dane finansowe za I p
podstrony