Zobacz wszytkie

BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A: Rejestracja w KRS zmiany statutu (ESPI)

10.08.2018 17:09

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr45/2018
Data sporządzenia:2018-08-10
Skrócona nazwa emitenta
BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.
Temat
Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Na podstawie § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.

2018 poz. 757), British Automotive Holding S.A. [Emitent] informuje o powzięciu w dniu 10 sierpnia 2018 r. informacji, że Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał w dniu 10 sierpnia 2018 r. wpisu w rejestrze przedsiębiorców zmiany § 14 ust. 1 Statutu British Automotive Holding S.A., którego dotychczasowa treść:§ 14. 1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie albo Wiceprezes Zarządu łącznie z Wiceprezesem Zarządu lub członkiem Zarządu lub prokurentem, albo dwóch członków Zarządu łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.otrzymała nowe, następujące brzmienie:§ 14. 1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest zawsze Prezes Zarządu samodzielnie. Wiceprezes Zarządu, członek Zarządu lub prokurent uprawniony jest do składania oświadczeń w imieniu Spółki łącznie z innym Wiceprezesem Zarządu lub członkiem Zarządu wyłącznie, gdy przedmiotem oświadczenia jest rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do kwoty 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych włącznie. Powyżej kwoty 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych, o której mowa w zdaniu poprzednim, Wiceprezes Zarządu, członek Zarządu lub prokurent uprawniony jest do składania oświadczeń w imieniu Spółki wyłącznie z Prezesem Zarządu.Do wyżej opisanej zmiany Statutu doszło w rezultacie podjęcia w dniu 8 maja 2018 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie British Automotive Holding S.A. uchwały nr 19 w sprawie zmiany Statutu British Automotive Holding S.A. oraz uchwały nr 20 w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu British Automotive Holding S.A.Tekst jednolity Statutu British Automotive Holding S.A. stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki
PlikOpis
Statut_BAH_t.j._20180508.pdfStatut BAH t.j. 20180508

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.Motoryzacyjny (mot)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-838Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Prosta32
(ulica)(numer)
+48 22 536 50 00+48 22 536 50 01
(telefon)(fax)
relacje.inwestorskie@ba-holding.plwww.ba-holding.pl
(e-mail)(www)
526-12-11-046011927062
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-08-10Rafał SuchanPełnomocnik
podstrony