Zobacz wszytkie

SERINUS ENERGY PLC.: Aktualizacja rocznego formularza informacyjnego za 2017 (ESPI)

21.08.2018 17:00

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr54/2018
Data sporządzenia:2018-08-21
Skrócona nazwa emitenta
SERINUS ENERGY PLC.
Temat
Aktualizacja Rocznego Formularza Informacyjnego Spółki (AIF) za rok 2017
Podstawa prawna
Inne uregulowania

Treść raportu:
Wobec wymogu art. 62 ust. 8 ustawy o ofercie publicznej [...], zważywszy, że akcje SERINUS ENERGY plc ( Spółka ) notowane są na rynku AIM w Wielkiej Brytanii, Kierownictwo Spółki informuje, że poza Rzeczpospolitą Polską publikowany jest uzupełniony Roczny Formularz Informacyjny za rok 2017 [ang. Annual Information Form, AIF], sporządzony według stanu na 31 grudnia 2017 r., zgodnie z przekazaną Spółce wytyczną kanadyjskich regulatorów ds. papierów wartościowych [ang. Canadian Security Regulators]. Uzupełniony Roczny Formularz Informacyjny ( Uzupełniony RFI ) zawiera ujawnienia zgodnie z Formularzem 51-102F6 Opis wynagrodzenia kierownictwa (Załącznik D) i Formularzem 58-101F1 Ujawnienia dotyczące ładu korporacyjnego (Załącznik E), których nie uwzględniono w wersji Rocznego Formularza Informacyjnego Spółki opublikowanej w kanadyjskim systemie SEDAR w dniu 29 marca 2018 r. ( Oryginalny Roczny Formularz Informacyjny ) i w raporcie bieżącym nr 16/2018 z dnia 29 marca 2018 r.Wraz z zakończeniem przez Spółkę procesu kontynuacji działalności na Jersey, Spółka zyskała status Zagranicznego Emitenta w rozumieniu kanadyjskich regulacji dotyczących papierów wartościowych i nie będzie już zobowiązana do składania Rocznych Formularzy Informacyjnych.Do niniejszego raportu bieżącego są załączone Uzupełniony RFI w języku angielskim oraz jego tłumaczenie na język polski, a także treść oryginalnego komunikatu sporządzonego w języku angielskim, przekazywanego do publicznej wiadomości przez Spółkę w Wielkiej Brytanii oraz zamieszczanego na stronie internetowej Spółki pod adresem www.serinusenergy.com.
Załączniki
PlikOpis
Serinus - uzupełniony AIF za 2017 z załącznikami.pdf
Serinus - certyfikacja CEO uzupełnionego AIF za 2017.pdf
Serinus - certyfikacja CFO uzupełnionego AIF za 2017.pdf
Serinus - ENG - 2017 AIF update with Appendicies.pdf
Serinus - ENG - Certification of Annual Filings-Form52-109F1R-CEO.pdf
Serinus - ENG - Certification of Annual Filings-Form52-109F1R-CFO.pdf
54_2018 załącznik - appendix.pdf

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Current Report No. 54/2018Date: 2018-08-21Issuer’s

trading name: SERINUS ENERGY plc

Title: Revised 2017 Annual Information Form

Legal basis: other regulations

Content:In view of the requirement of Article 62.8 of the Act

of 29 July 2005 on Public Offering […], considering that the shares of

SERINUS ENERGY plc (“Company”) is listed on the AIM in UK,

the Management of the Company informs that it has filed outside the

Republic of Poland a revised 2017 Annual Information Form as of 31

December 2017, in compliance with a directive of Canadian Security

Regulators to the Company. This revised AIF (the “Revised AIF”) includes

required annual disclosure required by Form 51-102F6 – Statement of

Executive Compensation (Appendix “D”) and Form 58-101F1 – Corporate

Governance Disclosure (Appendix “E”) not included in the Company’s

original AIF, filed on SEDAR on March 29, 2018 (the “Original AIF”) and

disclosed in the current report No. 16/2018 on March 29, 2018 (Warsaw

Stock Exchange).

With the Company having completed the continuation to Jersey, it has

become a Foreign Issuer as defined in Canadian Securities regulations

and will no longer be required to file Annual Information Forms.

The attachment to this current report contains the Revised AIF and its

Polish translation along with text of the original news release in

English, which has been filed by the Company in UK and will also be

available on www.serinusenergy.com.
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

SERINUS ENERGY PLC.
(pełna nazwa emitenta)
SERINUS ENERGY PLC.Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
JE1 8SBSt Helier, Jersey
(kod pocztowy)(miejscowość)
The Le Gallais Building, 54 Bath Street
(ulica)(numer)
+1 (403) 264-8877+1 (403) 264-8861
(telefon)(fax)
info@serinusenergy.comwww.serinusenergy.com
(e-mail)(www)
- -
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-08-21Jeffrey AuldPrezes i Dyrektor Generalny (CEO)Jeffrey Auld
podstrony