Zobacz wszytkie

SERINUS ENERGY PLC.: Zakończenie prac wiertniczych w zakresie odwiertu Moftinu-1003 w Rumunii (ESPI)

28.08.2018 08:00

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr55/2018
Data sporządzenia:2018-08-28
Skrócona nazwa emitenta
SERINUS ENERGY PLC.
Temat
Zakończenie prac wiertniczych w zakresie odwiertu Moftinu-1003 w Rumunii
Podstawa prawna
Inne uregulowania

Treść raportu:
Wobec wymogu art. 62 ust. 8 ustawy o ofercie publicznej [...], zważywszy, że akcje SERINUS ENERGY plc ( Spółka ) notowane są na rynku AIM w Wielkiej Brytanii, Kierownictwo Spółki informuje, że poza Rzeczpospolitą Polską przekazywana jest informacja że prace wiertnicze nad odwiertem Moftinu 1003 zostały zakończone i osiągnięto planowaną głębokość końcową 1.600 m. Odwiert wykonano przed zaplanowanym terminem i około 19 proc. poniżej założonego budżetuWiertnica została zdemontowana i zainstalowano urządzenie serwisowe typu snubbing unit w celu przeprowadzenia operacji uzbrojenia i testów odwiertu, które się już rozpoczęły. Analizy danych z rejestrów pozyskanych w trakcie prac wiertniczych wskazały na istnienie sześciu zawierających gaz plioceńskich struktur w ramach pięciu wydzieleń stratygraficznych. .Oprócz piaskowców A1, A2 i A3, które już wcześniej zostały rozpoznane odwiertami Moftinu 1001 i Moftinu 1007, dane z rejestrów odwiertu wskazują także na potencjalne występowanie gazu w strefach, których rozpoznania w tym kontekście do tej pory nie przeprowadzono. Strefy te stanowią: Niższy piaskowiec A2, A2.1 i A2.2.- Formacja piaskowców A1 została przecięta na odcinku od 874,5 m do 890,0 m

- Niższy piaskowiec A2 został przecięty na odcinku od 813,5 m do 816,0 m

- Wyższy piaskowiec A2 (wcześniej przywoływany jako piaskowiec A2) został przecięty na odcinku od 799,0 m do 805,0 m

- Piaskowiec A2.1 został przecięty na odcinku od 772,0 m do 773,0 m

- Piaskowiec A2.2 został przecięty na odcinku od 752,0 m do 754,0 m

- Piaskowiec A3 został przecięty na odcinku od 727,5 m do 731,0 mTrzy płycej zalegające strefy z gazem, obejmujące wcześniej już rozpoznaną strefę A3, mogą być wydobywane z tego otworu w późniejszym czasie.Spółka planuje przeprowadzić perforację oraz badanie piaskowców z A1, niższego A2 i wyższego A2 w trakcie uzbrajania i testów odwiertu Moftinu 1003.Oczekuje się, że uzbrajanie i testy zajmą około dwóch tygodni. Spółka przewidziała dodatkowy czas na przeprowadzenie testów, aby zapewnić strefom produkcyjnym odpowiednią odbudowę ciśnienia. Dla linii przesyłu, którą popłynie gaz z odwiertu Moftinu-1003 do Stacji Gazowej Moftinu, pozyskano zezwolenia oraz dokonano zakupów, a w najbliższych tygodniach będzie prowadzona jej budowa.OŚWIADCZENIE NIEZALEŻNYCH EKSPERTÓWZgodnie z Regulaminem AIM dla Spółek, informacje techniczne przedstawione w niniejszym komunikacie zostały zweryfikowane i zaakceptowane przez dr. Duncana Mackay, Kierownika ds. Geologicznych (ang. Manager of Geosciences) Serinus Energy plc. Dr Mackay jest kwalifikowanym ekspertem zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych London Stock Exchange dla Spółek Wydobywczych, Naftowych i Gazowych (ang. the London Stock Exchange's Guidance Note for Minin and Oil and Gas Companies) i jest członkiem Stowarzyszenia Zawodowych Inżynierów i Geologów prowincji Alberta (ang. .The Association of Professional Engineers and Geoscientists of Alberta - APEGA). Dr Mackay ma stopień licencjata (ang. Bachelor of Science) uzyskany na University of Waterloo oraz doktorat w dziedzinie geologii (ang. Ph.D. Geology) uzyskany na Queens University. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w dziedzinie poszukiwań i zagospodarowania ropy naftowej i gazu.Załącznik do niniejszego raportu bieżącego stanowi treść oryginalnego komunikatu sporządzonego w języku angielskim, przekazywanego do publicznej wiadomości przez Spółkę w Wielkiej Brytanii oraz zamieszczanego na stronie internetowej Spółki pod adresem www.serinusenergy.com.
Załączniki
PlikOpis
2018-08-28 - Serinus Energy - Moftinu 1003 Drilling Concluded.pdf

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Current Report No. 55/2018Date: 2018-08-28Issuer’s

trading name: SERINUS ENERGY plc

Title: Drilling Operations for Moftinu – 1003 Well Concluded

Legal basis: other regulations

Content:In view of the requirement of Article 62.8 of the Act

of 29 July 2005 on Public Offering […], considering that the shares of

SERINUS ENERGY plc (“Company”) is listed on the AIM in UK, the

Management of the Company informs that it has published information

outside the Republic of Poland announcing that the drilling of the

Moftinu – 1003 well has concluded, achieving the total planned depth of

1,600 metres. The well was drilled ahead of schedule and approximately

19% below budget.

The drilling rig has been released and a snubbing unit has been

mobilized to perform the well completion and testing operations, which

have commenced. Log analysis undertaken during the drilling operations

have identified six gas-bearing Pliocene zones across 5 stratigraphic

zones. In addition to the A1, A2, and A3 sands that have been previously

tested in the Moftinu – 1001 and Moftinu – 1007 wells, the well logs

also indicate potential gas zones that have never been tested. These

untested zones are the Lower A2, the A2.1, and the A2.2.

• A1 Sand formation was intersected from 874.5m to 890.0m•

Lower A2 Sand was intersected from 813.5 m to 816.0m• Upper A2 Sand

(previously referred to as the A2 Sand) was intersected from 799.0m to

805.0m• A2.1 Sand was intersected from 772.0m to 773.0m•

A2.2 Sand was intersected from 752.0m to 754.0m• A3 Sand formation

was intersected from 727.5m to 731.0m

The 3 shallower gas bearing zones, which includes the previously tested

A3, may be produced from this wellbore at a later date.

The Company plans to perforate and test the A1, lower A2 and upper A2

Sands during completion and testing operations on the Moftinu – 1003

well.

It is expected that the completion and testing operations will last

approximately two weeks. The Company has allowed additional testing time

to allow sufficient pressure build-up of the producing zones. The

flowline to move gas from the Moftinu-1003 well to the Moftinu Gas Plant

has been permitted and procured and will be constructed in the coming

weeks.

Competent Persons Statement

In accordance with the AIM Rules for Companies, the technical

information contained in this announcement has been reviewed and

approved by Dr. Duncan Mackay, Manager of Geosciences for Serinus Energy

plc. Dr. Mackay is a qualified person as defined in the London Stock

Exchange's Guidance Note for Mining and Oil and Gas Companies and is a

member of The Association of Professional Engineers and Geoscientists of

Alberta (APEGA). Dr. Mackay has a Bachelor of Science from the

University of Waterloo and Ph.D. Geology from Queens University. He has

over 15 years of oil and gas exploration and development experience.The attachment to this current report contains text of the original news

release in English, which has been filed by the Company in UK and will

also be available on www.serinusenergy.com.
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

SERINUS ENERGY PLC.
(pełna nazwa emitenta)
SERINUS ENERGY PLC.Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
JE1 8SBSt Helier, Jersey
(kod pocztowy)(miejscowość)
The Le Gallais Building, 54 Bath Street
(ulica)(numer)
+1 (403) 264-8877+1 (403) 264-8861
(telefon)(fax)
info@serinusenergy.comwww.serinusenergy.com
(e-mail)(www)
- -
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-08-28Jeffrey AuldPrezes i Dyrektor Generalny (CEO)Jeffrey Auld
podstrony