Zobacz wszytkie

BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A: Formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego (ESPI)

31.08.2018 18:11

Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2018
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2018 obejmujące okresod 2018-01-01 do 2018-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR
w walucie
data przekazania: 2018-08-31
BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.Motoryzacyjny (mot)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-838Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Prosta32
(ulica)(numer)
+48 22 536 50 00+48 22 536 50 01
(telefon)(fax)
relacje.inwestorskie@ba-holding.plwww.ba-holding.pl
(e-mail)(www)
526-12-11-046011927062
(NIP)(REGON)
Polska Grupa Audytorska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
(firma audytorska)

Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2018półrocze / 2017półrocze / 2018półrocze / 2017
Aktywa razem

483171408371 11077897910
Aktywa trwałe90669866172078820767
Aktywa obrotowe3843073217548811177143
Aktywa przeznaczone do sprzedaży8195-1879-
Kapitał własny i zobowiązania48317140837111077897910
Kapitał własny51321768921176718435
Zobowiązania długoterminowe9125422300209225347
Zobowiązania krótkoterminowe3405963091797809074128
Przychody netto ze sprzedaży43451435738110249284141
Koszt własny sprzedaży(370467)(296670)(87385)(69847)
Zysk brutto ze sprzedaży64047607111510714294
Koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu(27811)(23081)(6560)(5434)
Pozostałe przychody operacyjne35453479836819
Pozostałe koszty operacyjne(18877)(10813)(4453)(2546)
Zysk na działalności operacyjnej209043029649317133
Przychody finansowe2732746465
Koszty finansowe(3260)(1615)(769)(380)
Podatek dochodowy(5260)(2705)(1241)(637)
Zysk netto z działalności kontynuowanej126572625029856180
Zysk netto z działalności wydzielonej-11887-2799
Zysk netto za rok obrotowy126573813729858979
I - VIII: pozycje skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na

dzień 30 czerwca 2018 r. oraz na dzień 31 grudnia 2017 r.IX

- XXI: pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochod
podstrony