Zobacz wszytkie

IMS S.A.: Wniesienie pozwu o uchylenie uchwał walnego (ESPI)

07.09.2018 17:20

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr46/2018

Data sporządzenia: 2018-09-07
Skrócona nazwa emitenta
IMS S.A.
Temat
Wniesienie pozwu o uchylenie uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS SA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd IMS S.A. ( Spółka , Emitent ) informuje, iż powziął dziś wiadomość o złożeniu przez OPERA Fundusz Inwestycyjny Otwarty z siedzibą w Warszawie, Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty z siedzibą w Warszawie i OPERA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z siedzibą w Warszawie, wspólnie reprezentowane przez OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie ( Powód ), do Sądu Okręgowego w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy pozwu o uchylenie na podstawie art. 422 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 31.07.2018 r. w sprawie rozszerzenia zakresu upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z jednoczesnym prawem pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru ( Uchwała nr 4 ) oraz uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 31.07.2018 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki ( Uchwała nr 5 ) wraz z wnioskiem o wstrzymanie postępowania rejestracyjnego prowadzonego w przedmiocie wymienionych powyżej uchwał.Treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 31.07.2018 r. została przekazana do publicznej wiadomości za pośrednictwem raportu bieżącego Spółki nr 39/2018 z dnia 31.07.2018 r.Zdaniem Zarządu Spółki przedstawiona przez Powoda argumentacja nie znajduje odzwierciedlenia w stanie faktycznym. W przypadku procesu sądowego Zarząd Spółki podejmie odpowiednie działania prawne celem ochrony uzasadnionego interesu Spółki.

Podstawa prawna szczegółowa:

§17 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenia ws. informacji bieżących i okresowych


Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

IMS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
IMS S.A.Media
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-819Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Puławska366
(ulica)(numer)
+48 22 870 67 76+48 22 870 67 33
(telefon)(fax)
biuro@ims.fmwww.ims.fm
(e-mail)(www)
525-22-01-663016452416
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-09-07Michał KornackiPrezes Zarządu
2018-09-07Piotr BielawskiWiceprezes Zarządu
podstrony