Zobacz wszytkie

DFP DORADZTWO FINANSOWE S.A.: Raport bieżący

23.04.2008 00:00

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr4/2008
Data sporządzenia: 2008-04-23
Skrócona nazwa emitenta
DFP DORADZTWO FINANSOWE S.A.
Temat
Nabycie akcji Spółki przez osobę blisko związaną z członkami Zarządu Spółki
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd DFP Doradztwo Finansowe SA (Spółka) informuje, iż powziął wiadomość w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, o nabyciu akcji Spółki przez osobę blisko związaną z członkami Zarządu Spółki, w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4) lit. a) wskazanej ustawy – tj. przez "DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna – Private Equity Fund" Spółkę komandytowo-akcyjną z siedzibą w Łodzi, w łącznej liczbie 34.360 (trzydziestu czterech tysięcy trzystu sześćdziesięciu) sztuk. "DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna – Private Equity Fund" Spółka komandytowo-akcyjna jest osobą blisko związaną z członkami Zarządu Spółki przez fakt, że Spółka jest komplementariuszem prowadzącym sprawy "DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna – Private Equity Fund" Spółki komandytowo-akcyjnej. Nabycie akcji nastąpiło w transakcjach dokonanych poza rynkiem NewConnect, na podstawie umów sprzedaży akcji zawartych w Łodzi, w dniach 16 i 17 kwietnia 2008 roku, a przeniesienie akcji objętych tymi umowami następuje z chwilą dokonania zapisów na rachunkach papierów wartościowych nabywcy i zbywców. 27.160 (dwadzieścia siedem tysięcy sto sześćdziesiąt) sztuk akcji Spółki objętych wskazanymi umowami zostało nabytych po cenie 5,70 zł za akcję, zaś pozostałe 7.200 (siedem tysięcy dwieście) sztuk akcji Spółki – po cenie 6,00 zł za akcję.


Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2008-04-23Paweł WalczakCzłonek Zarządu
podstrony