Zobacz wszytkie

DFP DORADZTWO FINANSOWE S.A.: Raport bieżący

21.05.2008 00:00

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr7/2008
Data sporządzenia: 2008-05-21
Skrócona nazwa emitenta
DFP DORADZTWO FINANSOWE S.A.
Temat
Nabycie akcji Spółki przez osobę blisko związaną z członkami Zarządu Spółki.
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd DFP Doradztwo Finansowe SA (Spółka) informuje, iż powziął wiadomość w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, o nabyciu akcji Spółki przez osobę blisko związaną z członkami Zarządu Spółki, w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4) lit. a) wskazanej ustawy – tj. przez "DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna – Private Equity Fund" Spółkę komandytowo-akcyjną z siedzibą w Łodzi, w łącznej liczbie 137.440 (stu trzydziestu siedmiu tysięcy czterystu czterdziestu) sztuk, po cenie sprzedaży wynoszącej 5,70 zł za jedną akcję. "DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna – Private Equity Fund" Spółka komandytowo-akcyjna jest osobą blisko związaną z członkami Zarządu Spółki przez fakt, że Spółka jest komplementariuszem prowadzącym sprawy "DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna – Private Equity Fund" Spółki komandytowo-akcyjnej. Nabycie akcji nastąpiło w transakcjach dokonanych poza rynkiem NewConnect, na podstawie umów sprzedaży akcji zawartych w Łodzi, w dniu 20 maja 2008 roku, a przeniesienie akcji objętych tymi umowami następuje z chwilą dokonania zapisów na rachunkach papierów wartościowych nabywcy ("DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna – Private Equity Fund" S.K.A.) oraz zbywców (cztery osoby fizyczne).


Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

DFP DORADZTWO FINANSOWE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DFP DORADZTWO FINANSOWE S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
91-071Łódź
(kod pocztowy)(miejscowość)
Ogrodowa72/74
(ulica)(numer)
042-253-45-61042-253-45-60
(telefon)(fax)
sekretariat@dfp.plhttp://www.dfp.pl
(e-mail)(www)
7272670586100161409
(NIP)(REGON)


Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2008-05-21Monika OstruszkaCzłonek Zarządu
podstrony