Zobacz wszytkie

DFP DORADZTWO FINANSOWE S.A.: Raport bieżący

17.10.2008 00:00

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr10/2008
Data sporządzenia: 2008-10-17
Skrócona nazwa emitenta
DFP DORADZTWO FINANSOWE S.A.
Temat
Zbycie akcji Spółki przez osobę wchodząca w skład organu zarządzającego.
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej w Łodzi ("Spółka") informuje, iż powziął wiadomość w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, o zbyciu akcji Spółki będących przedmiotem obrotu na Rynku NewConnect przez osobę wchodząca w skład organu zarządzającego, Prezesa Zarządu Spółki - Pana Piotra Jędrzejczaka, w łącznej liczbie 276.760 (dwustu siedemdziesięciu sześciu tysięcy siedmiuset sześćdziesięciu) sztuk akcji. Zbycie akcji nastąpiło w wyniku transakcji dokonanej poza Rynkiem NewConnect, na podstawie umowy sprzedaży akcji zawartej w Łodzi, w dniu 15 października 2008 roku, a przeniesienie akcji objętych tą umową następuje z chwilą dokonania odpowiednich zapisów na rachunkach papierów wartościowych zbywcy (Piotr Jędrzejczak) oraz nabywcy. Przedmiotowa transakcja została dokonana po jednolitej cenie zakupu, wynoszącej 2,84 zł za jedną akcję.


Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

DFP DORADZTWO FINANSOWE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DFP DORADZTWO FINANSOWE S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
91-071Łódź
(kod pocztowy)(miejscowość)
Ogrodowa72/74
(ulica)(numer)
042-253-45-61042-253-45-60
(telefon)(fax)
sekretariat@dfp.plhttp://www.dfp.pl
(e-mail)(www)
7272670586100161409
(NIP)(REGON)


Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2008-10-17Paweł WalczakCzłonek Zarządu
podstrony