Zobacz wszytkie

DFP DORADZTWO FINANSOWE S.A.: Raport bieżący

17.10.2008 00:00

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr11/2008
Data sporządzenia: 2008-10-17
Skrócona nazwa emitenta
DFP DORADZTWO FINANSOWE S.A.
Temat
Nabycie akcji Spółki przez osobę blisko związaną z członkami Zarządu Spółki.
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej w Łodzi ("Spółka") informuje, iż powziął wiadomość w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, o nabyciu akcji Spółki przez osobę blisko związaną z członkami Zarządu Spółki, w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4) lit. a) wskazanej ustawy – tj. przez "DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna – Private Equity Fund" Spółkę komandytowo-akcyjną z w Łodzi, w łącznej liczbie 276.760 (dwustu siedemdziesięciu sześciu tysięcy siedmiuset sześćdziesięciu) sztuk, po cenie sprzedaży wynoszącej 2,84 zł za jedną akcję. "DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna – Private Equity Fund" Spółka komandytowo-akcyjna jest osobą blisko związaną z członkami Zarządu Spółki przez fakt, że Spółka jest komplementariuszem prowadzącym sprawy "DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna – Private Equity Fund" Spółki komandytowo-akcyjnej. Nabycie akcji nastąpiło w transakcji dokonanej poza rynkiem NewConnect, na podstawie umowy sprzedaży akcji zawartej w Łodzi, w dniu 15 października 2008 roku, a przeniesienie akcji objętych tą umową następuje z chwilą dokonania odpowiednich zapisów na rachunkach papierów wartościowych zbywcy oraz nabywcy (osoby blisko związanej z członkami Zarządu Spółki).


Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2008-10-17Paweł WalczakCzłonek Zarządu
podstrony