Zobacz wszytkie

DFP DORADZTWO FINANSOWE S.A.: Raport bieżący

23.10.2008 00:00

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr12/2008
Data sporządzenia: 2008-10-23
Skrócona nazwa emitenta
DFP DORADZTWO FINANSOWE S.A.
Temat
Ujawnienie, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, stanu posiadania akcji Spółki.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej w Łodzi ("Spółka") informuje, iż w dniu 22 października 2008 roku powziął wiadomość, w trybie art. 69 ust. 1 w związku z art. 69 ust. 2 pkt 2) Ustawy o Ofercie, o zmianie dotychczas posiadanego przez akcjonariusza, Piotra Jędrzejczaka udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów, o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu DFP Doradztwo Finansowe SA. Piotr Jędrzejczak pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki.
Zmiana dotychczas posiadanego przez podmiot zobowiązany, Piotra Jędrzejczaka, udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów, o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki nastąpiła w wyniku dokonania stosownych zapisów na rachunku papierów wartościowych podmiotu zobowiązanego (Piotra Jędrzejczaka) oraz na rachunku papierów wartościowych nabywcy. Przeksięgowanie akcji Spółki zostało dokonane w następstwie zawarcia w dniu 15 października 2008 roku, przez podmiot zobowiązany (Piotra Jędrzejczaka) umowy sprzedaży, poza Rynkiem NewConnect, 276.760 sztuk akcji Spółki. Informacja m.in. o zawarciu w/w umowy została przekazana do publicznej wiadomości w drodze Raportu Bieżącego Nr 10/2008 oraz Raportu Bieżącego Nr 11/2008, obu przekazanych przez Spółkę za pośrednictwem systemu ESPI w dniu 17 października 2008 roku.
Przed zawarciem przedmiotowej transakcji i dokonaniem stosownych zapisów na rachunkach papierów wartościowych: podmiotu zobowiązanego (Piotr Jędrzejczak) oraz nabywcy akcji, Piotr Jędrzejczak posiadał 2.645.680 akcji Spółki, które stanowiły 48,10% udziału w kapitale zakładowym Spółki, reprezentujących 4.145.680 głosów, które stanowiły 59,22% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Aktualnie, po dokonaniu stosownych zapisów na rachunkach papierów wartościowych: podmiotu zobowiązanego (Piotr Jędrzejczak) oraz nabywcy akcji, Piotr Jędrzejczak posiada 2.368.920 akcji Spółki, stanowiących 43,07% udziału w kapitale zakładowym Spółki, które reprezentują 3.868.920 głosów, stanowiących 55,27% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.


Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

DFP DORADZTWO FINANSOWE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DFP DORADZTWO FINANSOWE S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
91-071Łódź
(kod pocztowy)(miejscowość)
Ogrodowa72/74
(ulica)(numer)
042-253-45-61042-253-45-60
(telefon)(fax)
sekretariat@dfp.plhttp://www.dfp.pl
(e-mail)(www)
7272670586100161409
(NIP)(REGON)


Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2008-10-23Paweł WalczakCzłonek Zarządu
podstrony