Zobacz wszytkie

DFP DORADZTWO FINANSOWE S.A.: Raport bieżący

30.12.2008 00:00

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr14/2008
Data sporządzenia: 2008-12-30
Skrócona nazwa emitenta
DFP DORADZTWO FINANSOWE S.A.
Temat
Nabycie akcji Spółki przez Prezesa Zarządu.
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd DFP Doradztwo Finansowe SA (Spółka) informuje, iż powziął wiadomość w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, o nabyciu akcji Spółki (akcje zdematerializowane, będące przedmiotem obrotu na Rynku NewConnect) przez Prezesa Zarządu Spółki - Pana Piotra Jędrzejczaka w łącznej liczbie 1.068 (jednego tysiąca sześćdziesięciu ośmiu) sztuk, po cenie sprzedaży wynoszącej 4,68 zł (cztery złote sześćdziesiąt osiem groszy) za jedną akcję. Nabycie akcji nastąpiło w transakcji dokonanej poza rynkiem NewConnect, na podstawie umowy sprzedaży akcji zawartej w Łodzi, w dniu 22 grudnia 2008 roku, a przeniesienie akcji objętych tą umową następuje z chwilą dokonania odpowiednich zapisów na rachunkach papierów wartościowych zbywcy oraz nabywcy.


Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2008-12-30Paweł WalczakCzłonek Zarządu
podstrony