Zobacz wszytkie

DFP DORADZTWO FINANSOWE S.A.: Raport bieżący

31.12.2008 00:00

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr16/2008
Data sporządzenia: 2008-12-31
Skrócona nazwa emitenta
DFP DORADZTWO FINANSOWE S.A.
Temat
Nabycie akcji Spółki przez osobę blisko związaną z członkami Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej w Łodzi ("Spółka") informuje, iż powziął wiadomość w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, o nabyciu akcji Spółki przez osobę blisko związaną z członkami Zarządu Spółki (wszyscy członkowie Zarządu Spółki) i trzema członkami Rady Nadzorczej Spółki (Jarosławem Jermalonkiem – Przewodniczącym Rady, Jarosławem Turkiem – Członkiem Rady i Jerzym Gądkiem – Członkiem Rady), w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4) lit. a) wskazanej ustawy – tj. przez "DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna – Private Equity Fund" Spółkę komandytowo-akcyjną z w Łodzi, w łącznej liczbie 77.000 (siedemdziesięciu siedmiu tysięcy) sztuk, po cenie sprzedaży wynoszącej 0,85 zł (osiemdziesiąt pięć groszy) za jedną akcję. Nabycie akcji nastąpiło w dwóch transakcjach dokonanych poza rynkiem NewConnect, na podstawie dwóch umów sprzedaży akcji (opiewających na 25.000 i 52.000 sztuk akcji Spółki), obu zawartych w Łodzi, w dniu 29 grudnia 2008 roku, a przeniesienie akcji objętych tymi umowami następuje przy zastrzeżeniu dokonania stosownych zapisów na rachunkach papierów wartościowych zbywców oraz nabywcy (osoby blisko związanej z członkami Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki).


Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2008-12-31Paweł WalczakCzłonek Zarządu
podstrony