Zobacz wszytkie

DFP DORADZTWO FINANSOWE S.A.: Raport bieżący

03.07.2009 00:00

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr2/2009
Data sporządzenia: 2009-07-03
Skrócona nazwa emitenta
DFP DORADZTWO FINANSOWE S.A.
Temat
Nabycie akcji Spółki przez osobę wchodzącą w skład organu nadzorczego Spółki.
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej w Łodzi ("Spółka") informuje, iż powziął wiadomość w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, o nabyciu akcji Spółki, będących przedmiotem obrotu na Rynku NewConnect, przez osobę wchodzącą w skład organu nadzorczego Spółki (Członka Rady Nadzorczej Spółki), w łącznej liczbie 25.000 (dwudziestu pięciu tysięcy) sztuk akcji. Nabycie akcji nastąpiło w wyniku transakcji dokonanej poza rynkiem NewConnect, na podstawie umowy sprzedaży akcji zawartej w Łodzi, w dniu 30 czerwca 2009 roku, a przeniesienie akcji objętych tą umową następuje przy zastrzeżeniu dokonania stosownych zapisów na rachunkach papierów wartościowych zbywcy i nabywcy (Członka Rady Nadzorczej Spółki). Przedmiotowa transakcja została dokonana po jednolitej cenie sprzedaży, wynoszącej 0,85 zł za jedną akcję.
podstrony