Zobacz wszytkie

DFP DORADZTWO FINANSOWE S.A.: Raport bieżący

03.07.2009 00:00

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr3/2009
Data sporządzenia: 2009-07-03
Skrócona nazwa emitenta
DFP DORADZTWO FINANSOWE S.A.
Temat
Zbycie akcji Spółki przez osobę blisko związaną z członkami Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej w Łodzi ("Spółka") informuje, iż powziął wiadomość w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, o zbyciu akcji Spółki przez osobę blisko związaną, w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4) lit. a) wskazanej ustawy, z dwoma członkami Zarządu Spółki i trzema członkami Rady Nadzorczej Spółki, w łącznej liczbie 77.000 (siedemdziesięciu siedmiu tysięcy) sztuk, po cenie sprzedaży wynoszącej 0,85 zł (osiemdziesiąt pięć groszy) za jedną akcję. Zbycie akcji nastąpiło w dwóch transakcjach dokonanych poza rynkiem NewConnect, na podstawie dwóch umów sprzedaży akcji (opiewających na 25.000 i 52.000 sztuk akcji Spółki), obu zawartych w Łodzi, w dniu 30 czerwca 2009 roku, a przeniesienie akcji objętych tymi umowami następuje przy zastrzeżeniu dokonania stosownych zapisów na rachunkach papierów wartościowych zbywcy (osoby blisko związanej z członkami Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki) oraz nabywców.
podstrony