Zobacz wszytkie

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.: Raport bieżący z plikiem

21.09.2011 00:00

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr16/2011
Data sporządzenia:2011-09-21
Skrócona nazwa emitenta
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.
Temat
Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie przy ul. Konrada Wallenroda 4C, 20-607 Lublin, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000028257 ("Spółka") na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze § 38 pkt 1-2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. 2009, Nr 33, poz. 259), zwołuje na dzień 20 października 2011 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki w Lublinie, ul. Konrada Wallenroda 4C, 20-607 Lublin.

Załączniki do niniejszego raportu:
1.Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 października 2011;
2.Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S. A. zwołanego na 20 października 2011 r.

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1,2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów
z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)
Załączniki
PlikOpis

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Asseco BS 20_10_2011.doc
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Asseco BS na dzień 20 października 2011 r.

Projekty Uchwał NWZ Asseco BS 20_10_2011.doc
Projekty Uchwał NWZ Asseco BS zwołanego na dzień 20 października 2011 r.


Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
20-607Lublin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Konrada Wallenroda4C
(ulica)(numer)
22 533 14 4022 533 14 39
(telefon)(fax)
biuro.zarzadu@assecobs.plwww.assecobs.pl
(e-mail)(www)
522-26-12-717017293003
(NIP)(REGON)


Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2011-09-21Romuald RutkowskiPrezes Zarządu
2011-09-21Wojciech BarczentewiczWiceprezs Zarządu
podstrony