Zobacz wszytkie

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.: Raport bieżący

30.09.2011 00:00

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr19/2011
Data sporządzenia: 2011-09-30
Skrócona nazwa emitenta
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.
Temat
Zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Asseco Business Solutions S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 29 września 2011 roku otrzymał od AMPLICO PTE S.A. zawiadomienie w związku z art. 69 ust. 1 Ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539 z późn. zmianami), iż zarządzany przez nie AMPLICO Otwarty Fundusz Emerytalny w wyniku nabycia akcji Asseco Business Solutions S.A. zmienił swój dotychczas posiadany udział 10,37% o co najmniej 2% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

W komunikacie wysłanym w dniu 15 marca 2010 roku Fundusz informował, że posiada 3 465 603 akcji zwykłych na okaziciela spośród 33 418 193 akcji Asseco Business Solutions S.A., co stanowiło 10,37% kapitału zakładowego Asseco Business Solutions S.A. i uprawniało do 3 465 603 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 10,37% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Aktualnie AMPLICO Otwarty Fundusz Emerytalny posiada 4 148 080 (słownie: cztery miliony sto czterdzieści osiem tysięcy osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela spośród 33 418 193 akcji Asseco Business Solutions S.A., co stanowi 12,41% kapitału zakładowego Asseco Business Solutions S.A. i uprawnia do 3 465 603 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 12,41% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Inwestycja stanowi lokatę o charakterze portfelowym. W perspektywie 12 miesięcy Amplico Otwarty Fundusz Emerytalny dopuszcza możliwość zwiększenia ilości posiadanych akcji Asseco Business Solutions S.A. w zależności od kształtowania się sytuacji rynkowej i funkcjonowania Spółki. Celem nabycia akcji Spółki jest lokowanie aktywów w ramach działalności inwestycyjnej Funduszu z zamiarem osiągnięcia maksymalnego stopnia bezpieczeństwa i rentowności lokat. Fundusz nie wyklucza także zbycia akcji w przypadku odpowiedniego wzrostu wartości, bądź zmian w kształtowaniu się sytuacji rynkowej lub funkcjonowania spółki.


Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
20-607Lublin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Konrada Wallenroda4C
(ulica)(numer)
22 533 14 4022 533 14 39
(telefon)(fax)
biuro.zarzadu@assecobs.plwww.assecobs.pl
(e-mail)(www)
522-26-12-717017293003
(NIP)(REGON)


Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2011-09-30Romuald RutkowskiPrezes Zarządu
2011-09-30Wojciech BarczentewiczWiceprezes Zarządu
podstrony