Zobacz wszytkie

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.: Raport bieżący

20.10.2011 00:00

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr21/2011
Data sporządzenia: 2011-10-20
Skrócona nazwa emitenta
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.
Temat
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. w dniu 20 października 2011 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarzad Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 20 października 2011 r.
w Lublinie:

UCHWAŁA Nr 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 20 października 2011 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Kamila Hamelusza.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

przy tej uchwale oddano 24 404 273 ważnych głosów z 24 404 273 akcji, które stanowią 73.0269078283 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 24 404 273 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

UCHWAŁA Nr 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 20 października 2011 r.
w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej

§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:
- Mariusz Lizon – Członek Komisji,
- Sławomir Pawłowski – Członek Komisji,
- Tomasz Kaznowski – Członek Komisji.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

przy tej uchwale oddano 24 404 273 ważnych głosów z 24 404 273 akcji, które stanowią 73.0269078283 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 24 404 273 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

UCHWAŁA Nr 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 20 października 2011 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:
1.Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4.Powołanie Komisji Skrutacyjnej;
5.Przyjęcie porządku obrad;
6.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego;
7.Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej;
8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
9.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

przy tej uchwale oddano 24 404 273 ważnych głosów z 24 404 273 akcji, które stanowią 73.0269078283 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 24 404 273 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

UCHWAŁA Nr 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 20 października 2011 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego

§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 5 Statutu Spółki Nadzwyczajne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia:
1)wyrazić zgodę na zbycie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego działek gruntu oznaczonych nr 13/9 i 13/10 o łącznej powierzchni 0,2281 ha wraz z własnością znajdujących się na nich budynków i budowli, położonych w Lublinie przy ul. Lucyny Herc pod nr 12, objętych księgą wieczystą Kw nr LU1I/00188036/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych,
2)łączna cena sprzedaży nie może być niższa niż brutto 3.013.500,00 zł (słownie: trzy miliony trzynaście tysięcy pięćset złotych),
3)upoważnić Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych warunków zbycia ww. praw.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

przy tej uchwale oddano 24 404 273 ważnych głosów z 24 404 273 akcji, które stanowią 73.0269078283 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 24 404 273 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

UCHWAŁA Nr 5
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 20 października 2011 r.
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1
Działając na podstawie art. 385 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 3 pkt 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia w głosowaniu tajnym powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Grzegorza Ogonowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

przy tej uchwale oddano 8 875 703 ważnych głosów z 8 875 703 akcji, które stanowią 26.5594941055 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 8 875 703 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

UCHWAŁA Nr 6
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 20 października 2011 r.
w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§ 1
Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 9 Statutu Spółki Nadzwyczajne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 9 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

"1. Akcje mogą być umarzane wyłącznie za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
2.Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
3.Zarząd uprawniony jest do zakupu akcji w celu umorzenia tylko na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać warunki nabycia, w tym w szczególności maksymalną liczbę akcji do nabycia, okres, w którym akcje mogą być nabywane, nie dłuższy jednak niż pięć lat, oraz maksymalną i minimalną wysokość zapłaty za nabywane akcje.
4. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki."

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia zarejestrowania zmian w Rejestrze Przedsiębiorców.

Uzasadnienie:
Zmiana Statutu wskazana powyżej ma na celu jedynie uporządkowanie i doprecyzowanie dotychczasowych postanowień Statutu w przedmiocie zakupu akcji własnych, a następnie umorzenia nabytych akcji własnych poprzez obniżenie kapitału zakładowego. Statut po zmianie jednoznacznie określa warunki dokonania zakupu akcji własnych w celu ich umorzenia oraz daje większą elastyczność w określaniu warunków tego nabycia – co jest zgodne z przepisami kodeksu spółek handlowych.

przy tej uchwale oddano 24 404 273 ważnych głosów z 24 404 273 akcji, które stanowią 73.0269078283 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 24 404 273 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

Podstawa Prawna: § 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)


Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
20-607Lublin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Konrada Wallenroda4C
(ulica)(numer)
22 533 14 4022 533 14 39
(telefon)(fax)
biuro.zarzadu@assecobs.plwww.assecobs.pl
(e-mail)(www)
522-26-12-717017293003
(NIP)(REGON)


Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2011-10-20Romuald RutkowskiPrezes Zarządu
2011-10-20Mariusz LizonCzłonek Zarządu
podstrony