Zobacz wszytkie

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.: Raport bieżący

21.10.2011 00:00

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr23/2011
Data sporządzenia: 2011-10-21
Skrócona nazwa emitenta
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.
Temat
Powołanie Członka Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A., które odbyło się w dniu 20 października 2011 r. w Lublinie powołało do składu Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. Pana Grzegorza Ogonowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej

Pan Grzegorz Ogonowski jest absolwentem Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej
w Krakowie. W 1995 r. uzyskał licencję maklera papierów wartościowych. W latach 1995-1996 był kierownikiem działu (stanowisko: makler papierów wartościowych) w Biurze Maklerskim "Arabski i Gawor" w Krakowie. Od roku 1996 przez trzy lata pracował jako makler papierów wartościowych w Centrali Biura Maklerskiego BPH S.A.W latach 1999-2001 zajmował stanowisko dyrektora wykonawczego w spółce Comarch S.A. W latach 2003 – 2007 Członek Rady Nadzorczej w spółce Emax S.A., w latach 2007 – 2008 Członek Rady Nadzorczej w spółce Sygnity S.A. od roku 2005 Członek Rady Nadzorczej w spółce Ceramika – Nowa Gala S.A. Od roku 2002 prowadzi w zakresie doradztwa gospodarczego i informatycznego działalność gospodarcza pod nazwą "MGC Doradztwo Gospodarcze". Od roku 2010 pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu spółki MDM NT spółka z o.o. Obecnie Pan Grzegorz Ogonowski pełni funkcję Prezesa Zarządu w spółce MDM S.A. oraz spółce MGS spółka z o.o.

Pan Grzegorz Ogonowski nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które znalazły się w okresie jego kadencji w stanie upadłości lub likwidacji.

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)


Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
20-607Lublin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Konrada Wallenroda4C
(ulica)(numer)
22 533 14 4022 533 14 39
(telefon)(fax)
biuro.zarzadu@assecobs.plwww.assecobs.pl
(e-mail)(www)
522-26-12-717017293003
(NIP)(REGON)


Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2011-10-21Romuald RutkowskiPrezes Zarządu
2011-10-21Mariusz LizonCzłonek Zarządu
podstrony