Zobacz wszytkie

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.: Formularz raportu kwartalnego

02.11.2011 00:00

Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA

NIEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny Q 3/2011
(kwartał) (rok)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 3 kwartał roku obrotowego2011 obejmujący okresod 2011-07-01 do 2011-09-30
zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości FInansowej (MSSF)
w walucie
data przekazania: 2011-11-02
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
20-607Lublin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Konrada Wallenroda4c
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
www.assecobs.pl
(e-mail)(www)
522-26-12-717017293003
(NIP)(REGON)


Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-303 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-303 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-303 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
Przychody ze sprzedaży112 354116 84227 80129 191
Zysk brutto ze sprzedaży38 34838 6689 4899 661
Zysk z działalności operacyjnej24 61223 9976 0905 995
Zysk brutto26 16925 3436 4756 331
Zysk netto 21 12620 3905 2275 094
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej19 03622 5164 7105 625
Środki pieniężne neto z działalności inwestycyjnej(5 683)(4 806)(1 406)(1 201)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej(30 401)(25 743)(7 523)(6 431)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu42 68540 3969 67710 132
Średnia ważona liczba akcji w okresie33 418 19333 418 19333 418 19333 418 193
Zysk netto na jedną akcję zwykłą 0.630.610.160.15
Wybrane dane finansowe prezentowane w skróconym śródrocznym sprawozdaniu
finansowym przeliczono na walutę EUR w następujący sposób:-
Stan środków pieniężnych Spółki na koniec bieżącego okresu
sprawozdawczego oraz analogicznego w okresie poprzednim przeliczono
według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski
obowiązującego na dzień bilansowy.W dniu 30 września
2011 roku 1 EUR = 4,4112 PLN,w dniu 30 września 2010 roku 1 EUR =
3,9870 PLN.- Wybrane pozycje śródrocznego sprawozdania z całkowitych
dochodów oraz śrdórocznego sprawozdania z przepływów pieniężnych
przeliczone są według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich
kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni
dzień każdego miesiąca.W okresie od 1 stycznia do 30
września 2011 roku 1 EUR = 4,0413 PLN,w okresie od 1 stycznia
do 30 września 2010 roku 1 EUR = 4,0027 PLN.
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.


Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
PlikOpis

Q3'11 ABS quarterly report.pdf
AssecoBS raport za trzeci kwartał 2011


Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2011-11-02Romuald RutkowskiPrezes Zarządu
2011-11-02Mariusz LizonCzłonek Zarządu
podstrony