Zobacz wszytkie

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.: Formularz raportu rocznego

07.03.2012 00:00

Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA

NIEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2011
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2011 obejmujący okresod 2011-01-01 do 2011-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości FInansowej
w walucie
data przekazania: 2012-03-07
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
20-607Lublin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Konrada Wallenroda4c
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
www.assecobs.pl
(e-mail)(www)
522-26-12-717017293003
(NIP)(REGON)
(podmiot uprawniony do badania)


Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2011201020112010
Przychody ze sprzedaży158 125168 58738 19342 101
Zysk brutto ze sprzedaży54 70458 64413 21314 645
Zysk z działalności operacyjnej34 94035 7788 4398 935
Zysk brutto37 03237 6418 9459 400
Zysk netto 29 83430 0927 2067 515
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej33 95543 6698 20110 905
Środki pieniężne neto z działalności inwestycyjnej2 346(38 729)567(9 672)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej(30 532)(25 935)(7 375)(6 477)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu16 96811 1993 8422 828
Średnia ważona liczba akcji w okresie33 418 19333 418 19333 418 19333 418 193
Zysk netto na jedną akcję zwykłą 0.890.900.220.22
Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym
przeliczono na walutę EUR w nastepujący sposób:- stan
środków pieniężnych Spółki na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
oraz analogicznego w okresie poprzednim przeliczono według średniego
kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na dzień
bilansowy.W dniu 31 grudnia 2011 roku 1 EUR = 4,4168 PLN,w dniu
31 grudnia 2010 roku 1 EUR = 3,9603 PLN.- wybrane pozycje
sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów
pieniężnych przeliczone są według kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca.W
okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku 1 EUR = 4,1401 PLN,w
okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku 1 EUR = 4,0044 PLN.
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa


Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
PlikOpis

ABS_YE_2011_fs.pdf
Sprawozdanie finansowe za 2011 rok

11 ABS YE Opinia.pdf
Opinia audytora do sprawozdania finansowego 2011

11 ABS YE Raport.pdf
Raport audytora do sprawozdania finansowego 2011

ABS_YE_2011_Sprawozdanie_Zarządu.pdf
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2011

11 ABS YE Oświadczenie o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego.pdf
Oświadczenie o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego w 2011


Nazwa arkusza: PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU


PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2012-03-07Romuald RutkowskiPrezes Zarządu
2012-03-07Wojciech BarczentewiczWiceprezes Zarządu
2012-03-07Piotr MasłowskiWiceprezes Zarządu
2012-03-07Mariusz LizonCzłonek Zarządu


Nazwa arkusza: PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2012-03-07Artur CzabajGłówny Księgowy
podstrony