Zobacz wszytkie

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.: Raport bieżący

16.03.2012 00:00

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr6/2012
Data sporządzenia: 2012-03-16
Skrócona nazwa emitenta
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.
Temat
Rekomendacja Zarządu Asseco Business Solutions dotycząca wypłaty dywidendy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie postanawia zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, które zostało zwołane na dzień 18 kwietnia 2012 roku wypłatę akcjonariuszom dywidendy w wysokości 0,96 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć groszy) na 1 akcję Asseco Business Solutions S.A. Kwota zysku netto przeznaczona na dywidendę wynosi 29 742 191,77 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt jeden 77/100 zł). Kwota niepodzielonych zysków z lat ubiegłych przeznaczona na dywidendę wynosi 2 339 273,51 zł (słownie: dwa miliony trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy 51/100 zł). W związku z powyższym łączna kwota przeznaczona na dywidendę wynosi 32 081 465,28 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć 28/100 zł). Projekt uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S.A. z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy został przekazany raportem bieżącym nr 5/2011 z dnia 16.03.2012 r.

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)


Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
20-607Lublin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Konrada Wallenroda4C
(ulica)(numer)
22 533 14 4022 533 14 39
(telefon)(fax)
biuro.zarzadu@assecobs.plwww.assecobs.pl
(e-mail)(www)
522-26-12-717017293003
(NIP)(REGON)


Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2012-03-16Romuald RutkowskiPrezes Zarządu
2012-03-16Wojciech BarczentewiczWiceprezes Zarządu
podstrony